Η Ελληνική Λύση σε ερώτηση προς τον υπ. Περιβάλλοντος αναφέρει:

Κύριε, Υπουργέ,
Η απέραντη αμμουδιά και οι αμμόλοφοι της Δυτικής Ελλάδας, από τον ποταμό Άραξο μέχρι τον ποταμό Νέδα, το πιο ξεχωριστό και πολύτιμο φυσικό και τουριστικό χαρακτηριστικό της ανωτέρω Περιφέρειας, καταστρέφεται από άσχετους ή ανεγκέφαλους, που τους οργώνουν με εκτός δρόμου οχήματα. Αξίζει να λεχθεί ότι, οι ως άνω αμμουδιές και οι αμμόλοφοι είναι τα πιο περιζήτητα και προστατευόμενα οικοσυστήματα της Ευρώπης, ενώ, πρόκειται για εύθραυστα οικοσυστήματα που ανακάμπτουν δύσκολα από καταστροφή. Η κίνηση τροχοφόρων επ’ αυτών είναι η κυριότερη αιτία διάβρωσής τους και δυστυχώς, με αυτούς τους άσκοπους χειρισμούς χάνεται η άμυνα της ακτής κατά των κυμάτων και των ακραίων φαινομένων. Επιπλέον, καταστρέφονται απειλούμενα είδη φυτών, καθώς και το φώλιασμα πουλιών αλλά και της θαλάσσιας χελώνας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εμπεδωθεί στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο ότι, η κίνηση με τροχοφόρα σε παραλιακούς αμμόλοφους δεν είναι «κατόρθωμα» αλλά μια καταστροφική και παράνομη ενέργεια.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες με τις άνω περιγραφόμενες αυθαίρετες δραστηριότητες, που θέτουν σε κίνδυνο και υποβαθμίζουν τον ανωτέρω βιότοπο, με δεδομένο ότι, οι εν λόγω παραλιακοί αμμόλοφοι αποτελούν ένα φυσικό φράγμα που προστατεύει την ενδοχώρα από το αλμυρό νερό και τον άνεμο, απορροφούν την ενέργεια των κυμάτων και αποτελούν οικότοπο ωοτοκίας της χελώνας «caretta caretta» στη Μεσόγειο;

Η απάντηση

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών σας ενημερώνουμε ότι ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου (ΦΔΥΚΣ&ΚΚ) όπως μετονομάστηκε με το Νόμο 4519/2018, (ΦΕΚ 25/Α') «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις», αποτελεί ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Η χωρική αρμοδιότητα του ΦΔΥΚΣ&ΚΚ, σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 2, τον πίνακα του Παραρτήματος Ι και τον χάρτη του Παραρτήματος II του Ν. 4519/2018, περιλαμβάνει την υφιστάμενη, μέχρι τότε, περιοχή ευθύνης του (GR2320001, GR2320011, GR2330006, GR2330007, GR2330009 και Ζώνη Β -
Περιφερειακή του Εθνικού Πάρκου) και επεκτείνεται στις περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000 με κωδικούς GR2330002, GR2330003, GR2330004, GR2330005, GR2330008 και GR2550005. Ενώ οι αρμοδιότητες του Φορέα ορίζονται στην παρ.1 του Άρθρου 4 του ανωτέρου σχετικού Νόμου.
Σκοπός της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης, είναι η προστασία των ενδιαιτημάτων των προστατευόμενων περιοχών. Προτεραιότητες για το Φορέα Διαχείρισης μεταξύ άλλων αποτελούν η προστασία των αμμολόφων της παραλιακής ζώνης και η ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τις αξίες των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους απέναντι στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.
Οι αμμοθίνες είναι τύποι παράκτιων οικοτύπων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για ολόκληρο το οικοσύστημα του δάσους και των υγροτόπων του Εθνικού Πάρκου. Αποτελούν φυσικό φίλτρο και αντιπλημμυρικό φράγμα για το θαλασσινό νερό, απορροφούν την ενέργεια των κυμάτων αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο τη διάβρωση της παράκτιας ζώνης και προσφέρουν προστασία για την άγρια πανίδα και χλωρίδα. Τα φυτά που ευδοκιμούν εκεί, όπως το κρίνο της θάλασσας (Pancratium maritimum), η αμμοφίλα (Ammophila arenaria), ο γαλακτίτης (Galactites tomentosa), είναι προσαρμοσμένα έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το αφιλόξενο αυτό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από δυνατούς ανέμους και υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και άμμο. Στις αμμώδεις παραλίες φωλιάζουν, γεννούν και αναζητούν την τροφή τους, πλήθος ειδών, από τα παρυδάτια πουλιά που τσιμπολογούν ασπόνδυλα μέχρι την απειλούμενη χελώνα Caretta caretta που εναποθέτει τα αυγά της μέσα στην άμμο τους καλοκαιρινούς μήνες.
Οι σημαντικότεροι Τύποι Οικοτόπων που βρίσκονται στις αμμώδεις παραλίες των περιοχών ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, είναι κυρίως οι 21B0 «Αμμώδεις παραλίες χωρίς βλάστηση», 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες», 2120 «Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophilia arenaria

Φορέας Διαχείρισης
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ-ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ
& ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
(«λευκές θίνες») και ο 2250* «Θίνες των παραλίων με Juniperus spp.» ο οποίος αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγ. 1 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α') «τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας προστατεύονται και διατηρούνται μαζί με τη βιοκοινότητα και το βιότοπο ή οικότοπό τους, ως βιογενετικά αποθέματα και ως συστατικά στοιχεία των οικοσυστημάτων. Ιδιαίτερα προστατεύονται και διατηρούνται είδη που είναι σπάνια ή απειλούνται με εξαφάνιση, είδη των οποίων ο πληθυσμός, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης, εμφανίζει τάση μείωσης λόγω υποβάθμισης των βιοτόπων του είδους ή υπερεκμετάλλευσής του, καθώς και είδη που έχουν ιδιαίτερη οικολογική, επιστημονική, γενετική, παραδοσιακή ή οικονομική αξία». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 4 α), κεφάλαιο Δ’ του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α') «Δεν επιτρέπεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις, όπως ενδεικτικά, μόνιμες ή εποχικές λίμνες και τέλματα και οι ακτές τους, ο αιγιαλός, οι αμμοθίνες, ποτάμια, ρέματα και ρυάκια, δάση, λιβάδια, βοσκότοποι, οι οικότοποι προτεραιότητας του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και σε μονοπάτια που βρίσκονται σε τέτοιες περιοχές.»
Η παράνομη κίνηση τροχοφόρων ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο του Εθνικού Πάρκου αποτελεί ένα σοβαρό και σημαντικό πρόβλημα, λόγω της έντονης διάβρωσης που προκαλείται στο ευαίσθητο αμμοθινικό οικοσύστημα και ειδικά στον οικότοπο προτεραιότητας 2250* «Θίνες των παραλίων με Juniperus spp.», (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Στο πλαίσιο της καθημερινής εποπτείας της περιοχής, ο Φορέας Διαχείρισης έχει αποτρέψει πολλές φορές τέτοιου είδους περιστατικά. Επίσης έχει επισημάνει το πρόβλημα και έχει ενημερώσει σχετικά τους πολίτες μέσω Δελτίων Τύπου που εκδίδει κατά καιρούς, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν τοποθετηθεί εντός του Εθνικού Πάρκου, σε θέσεις πλησίον του οδικού δικτύου αλλά και στις παραλίες, ενημερωτικές-πληροφοριακές πινακίδες σχετικά με τις επιτρεπόμενες και μη επιτρεπόμενες δραστηριότητες όπως είναι η απαγόρευση της κίνησης τροχοφόρων στις αμμοθίνες.
Ήδη από την αρχή του έτους ο Φορέας Διαχείρισηςέχει αποστείλει προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών δυο (2) καταγγελίες σχετικά με την αυθαίρετη κίνηση δίκυκλων μηχανών στην αμμώδη παραλιακή ζώνη και στις αμμοθίνες της παραλίας Καλόγρια, εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς, για την άμεση διερεύνηση του θέματος.
Η αυθαίρετη κίνηση τροχοφόρων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα και στις εκτός του Εθνικού Πάρκου παραλιακές ζώνες, που όμως περιλαμβάνονται στη χωρική αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης ως περιοχές του δικτύου NATURA 2000 (GR2330005 & GR2550005). Χαρακτηριστική
περίπτωση είναι η διεξαγωγή διεθνούς αγώνα ταχύτητας μοτοσικλετών το 2018 με συνδιοργανωτή την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας χωρίς την απαιτούμενη, σύμφωνα με το άρθ. 4 του Ν. 4519/2018, σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Ο Φορέας Διαχείρισης ενημερώθηκε εκ των υστέρων από τον ΑΡΧΕΛΩΝ για την κίνηση των μοτοσικλετών πάνω στις προστατευόμενες ζώνες των αμμολόφων και της παραλίας ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο Κυπαρισσιακό Κόλπο, που είχαν ως αποτέλεσμα να επέλθει σοβαρή υποβάθμιση των θινών και κίνδυνος καταστροφής των φωλιών της θαλάσσιας χελώνας. Ο Φορεάς Διαχείρισης ενημέρωσε τόσο το διοργανωτή της εκδήλωσης όσο και τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την περιοχή και για τις επιπτώσεις από τέτοιου είδους δραστηριοτήτων στη βιοποικιλότητα της προστατευόμενης περιοχής.
Τέλος, επισημαίνεται ότι, στο παραλιακό μέτωπο της Δυτικής Ελλάδας (από Καλόγρια έως Καλό Νερό) βρίσκεται η 2η σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta) και συγκεκριμένα στον Κυπαρισσιακό Κόλπο (από Νέδα, Ελαία έως Καλό Νερό).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.