Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύσουν και να ενισχύσουν περισσότερο τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα των γυναικών, σε έκθεση που ενέκρινε την Πέμπτη.

Με 378 ψήφους υπέρ, 255 κατά και 42 αποχές, η ολομέλεια δηλώνει ότι το δικαίωμα στην υγεία, ιδίως τα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποδυναμωθούν ή να αφαιρεθούν.

Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι οι παραβιάσεις της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων των γυναικών αποτελούν μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και παρεμποδίζουν την πρόοδο προς την ισότητα των φύλων. Καλεί, ως εκ τούτου, τις χώρες της ΕΕ να διασφαλίσουν την παροχή στις γυναίκες υψηλής ποιότητας περιεκτικές και προσβάσιμες υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, και να άρουν όλα τα εμπόδια για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών.

Πρόσβαση στην άμβλωση, την αντισύλληψη και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να διαθέτουν εξαιρετικά περιοριστικούς νόμους για την απαγόρευση των αμβλώσεων, πλην αυστηρά καθορισμένων εξαιρετικών περιστάσεων, υποχρεώνοντας τις γυναίκες να αναζητούν παράνομες αμβλώσεις ή να συνεχίσουν την εγκυμοσύνη παρά τη θέλησή τους, γεγονός που συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Προτρέπουν όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν καθολική πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις και να εγγυηθούν ότι η άμβλωση θα μπορεί να ζητηθεί νόμιμα το πρώτο διάστημα της εγκυμοσύνης, αλλά και πέραν αυτής εφόσον απειλείται η υγεία της εγκύου.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπουν σε γιατρούς, ή και ακόμη σε ολόκληρα ιατρικά ιδρύματα, να αρνούνται την παροχή υπηρεσιών υγείας, λόγω της λεγόμενης «ρήτρας συνείδησης». Το γεγονός αυτό οδηγεί σε άρνηση φροντίδας σε περιπτώσεις αμβλώσεων για λόγους θρησκείας ή συνείδησης και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των γυναικών.

Το Ευρωκοινοβούλιο απαιτεί, επιπρόσθετα, από τις χώρες να εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας μεθόδους και προϊόντα αντισύλληψης, συμβουλευτικές υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και ολοκληρωμένη παροχή πληροφοριών σχετικά με την αντισύλληψη.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν επίσης τη λύπη τους για το γεγονός ότι η πρόσβαση σε άμβλωση εξακολουθεί να είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, καθώς και για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην προσφορά και την πρόσβαση σε αντισυλληπτικά.

Το Κοινοβούλιο ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διδαχή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα μπορεί να συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης.
Τα προϊόντα εμμηνόρροιας είναι βασικά απαραίτητα αγαθά

Επισημαίνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του λεγόμενου «φόρου ταμπόν» στην ισότητα των φύλων, οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της ευελιξίας που προβλέπεται στην οδηγία ΦΠΑ και να εφαρμόσουν σε αυτά τα βασικά αγαθά εξαιρέσεις ή συντελεστές ΦΠΑ 0%. Ζητούν επίσης από τις χώρες της ΕΕ να καταπολεμήσουν την φτώχεια που σχετίζεται με την εμμηνόρροια, παρέχοντας δωρεάν προϊόντα όπου υπάρχει ανάγκη.

Ένα παγκόσμιο ζήτημα

Σε ξεχωριστό ψήφισμα που πραγματοποιεί απολογισμό της Διεθνούς Διάσκεψης του Ναϊρόμπι για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να τυγχάνουν κατάλληλης και οικονομικά προσιτής υγειονομικής περίθαλψης και σεβασμού των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών τους δικαιωμάτων. Προσθέτουν ότι προσβάσιμες υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, ο οικογενειακός προγραμματισμός, η μητρική, προγεννητική και νεογνική υγειονομική περίθαλψη καθώς και οι υπηρεσίες ασφαλούς άμβλωσης αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη διάσωση της ζωής των γυναικών και τη μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας. Το κείμενο εγκρίθηκε με 444 ψήφους υπέρ, 182 κατά και 57 αποχές.