Από την Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων, γίνονται γνωστά τα εξής, σχετικά με τις επανασυνδέσεις της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά:

Σ’ αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και πρωτοφανή συγκυρία της πανδημίας της νόσου covid 19, κατά την οποία έχουν χαθεί περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας (σ.σ.: μόνο το Νοέμβριο του 2020, σύμφωνα με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, στην Ελλάδα χάθηκαν 29.933 θέσεις εργασίας), οι Δήμοι καλούνται να υλοποιήσουν -στο σκέλος της εξέτασης των αιτημάτων- την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) για επανασυνδέσεις της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά, που είχαν αποσυνδεθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η συγκεκριμένη, όμως, ρύθμιση, εν είδει ειδικού βοηθήματος, δεν καλύπτει δυστυχώς το σύνολο των δικαιούχων, καθώς έχει τεθεί ένας απάνθρωπος «κόφτης», που καταδικάζει όλες τις λαϊκές οικογένειες, των οποίων το ρεύμα κόπηκε από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εντεύθεν -κι ενόσω βρίσκονταν σε κατάσταση σκληρού lockdown- να ζουν στο σκοτάδι.

Το γεγονός, δε, ότι ο εν λόγω «κόφτης», αγνοεί επιδεικτικά ότι, το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους η αγορά εργασίας -σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία- αντιμετώπισε μια άνευ προηγουμένου κρίση, σε θέσεις εργασίας, εισοδήματα και επίπεδα επισφάλειας και αβεβαιότητας (σ.σ.: τα 3/4 των νοικοκυριών είδαν τα εισοδήματά τους να συρρικνώνονται), συνιστά ευθέως πολιτική αναλγησία, καθώς δημιουργεί εκούσια κοινωνικά αδιέξοδα, ανεξέλεγκτων διαστάσεων.

    Ακολουθούν οι προϋποθέσεις που θέτει Κοινή Υπουργική απόφαση αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/53061/728/2021

ΦΕΚ 2377/Β/7-6-2021.

      Εφάπαξ ειδικό βοήθημα σε καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

     Το βοήθημα θα δοθεί σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, που τους έχει διακοπεί η παροχή.

     Για να πάρουν το επίδομα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/53061/728/2021

ΦΕΚ 2377/Β/7-6-2021 ΚΥΑ.

Για την υποβολή σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση δικαιούχοι θα πρέπει:

 1. Να έχουν αποσυνδεθεί  από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία που θέτει ως προϋπόθεση η ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή και τις 31-12-2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.
 2. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.

Όσον αφορά την επανασύνδεση του ρεύματος επισημαίνονται τα εξής:

 • Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.
 • Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Το ποσό του χορηγούμενο βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

        Στην αναφερόμενη υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/53061/728/2021

ΦΕΚ 2377/Β/7-6-2021 ΚΥΑ, ως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ορίζονται τα παρακάτω:

         Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Δ13/οικ. 33475/1935/15-06-2018 απόφασης ‹‹ Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης››.

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την χορήγηση του ειδικού βοηθήματος έχει ως εξής:

 • Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής υποβάλλουν αίτηση, η οποία ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς την επιτροπή προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
 • Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ( ΕΝ.Φ.Ι.Α ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος

(εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.
 • Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις  εκατό ( 67% ) και άνω.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης  για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2019, απαιτείται η προσκόμιση οποιοδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει την μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης  ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.) 

Εισοδηματικό όριο  

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό   9.000 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεική οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος   13.500 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη    15.750 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη:    18.000€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη      24.750 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη   27.000 €.

 Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67% ) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) €.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει  και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Για κάθε πλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες  ( 8.000 ) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67 %) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες    

 (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Περιουσιακά κριτήρια:   

 • Να έχουν και οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Δ13/οικ. 33475/1935/15-06-2018 απόφασης: ‹‹Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ›› ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση των υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.0000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.
 • Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με την εξαίρεση της υποπερ.  i της περιπτ. Β της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνες οικογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα  σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες  δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας Δήμου Πατρέων (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 15, 3ος όροφος, Γραφείο 11) στα τηλέφωνα 2610-462053, 2610-462097, Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:00 έως 14:00.