Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας επειδή η χώρα δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τα αστικά λύματα.

Η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η παραβίαση εξακολουθεί να υφίσταται σε δύο οικισμούς της Δράμας, την Προσοτσάνη και το Δοξάτο.

Ανεξάρτητα, η Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα να αναβαθμίσει τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη Μύκονο, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις που απειλούν το περιβάλλον.

Απειλή παραπομπής για τα λύματα

Η Επιτροπή έστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή για τα αστικά λύματα, καλώντας την να συμμορφωθεί με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ, η οποία απαιτεί από τα κράτη-μέλη να διασφαλίζουν ότι οι οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας), συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Η πρώτη διαδικασία επί παραβάσει κινήθηκε κατά της Ελλάδας το 2011. Η Επιτροπή αποστέλλει τώρα προειδοποιητική επιστολή επειδή η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 (υπόθεση C-320/15). Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα δεν εξασφάλισε την ορθή συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε πέντε οικισμούς.

Πρόκειται για διαδικασία επί παραβάσει βάσει του άρθρου 260, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, που σημαίνει ότι η Επιτροπή μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, αφού δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να απαντήσει στην επιστολή και να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

Υπόθεση δεκαετίας ο ΧΥΤΑ Μυκόνου

Ακόμα, η Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα να λάβει μέτρα για την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων. Με επιστολή που έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης προς τις ελληνικές Αρχές, η Επιτροπή ζητεί την ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ) και την οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ).

Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα τελευταία 10 χρόνια, ο χώρος υγειονομικής ταφής στη Μύκονο λειτουργεί πλημμελώς, όπως αποδεικνύεται από διάφορους ελέγχους τους οποίους διενήργησε ο ελληνικός φορέας επιθεώρησης. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ο χώρος υγειονομικής ταφής εξακολουθεί να ρυπαίνει το περιβάλλον και να θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

Για παράδειγμα, απορροές ρυπαίνουν τα υπόγεια ύδατα, το βιοαέριο δεν συλλέγεται ούτε υποβάλλεται σε επεξεργασία, αλλά απελευθερώνεται απευθείας στην ατμόσφαιρα, ενώ απόβλητα μπορούν να εντοπιστούν εκτός του χώρου υγειονομικής ταφής.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ακόμα, με τρεις προειδοποιητικές επιστολές η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα και πολλά ακόμα κράτη-μέλη να μεταφέρουν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους νέους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και σχετικά την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ