Από τις 20 Μαϊου έχει ξεκινήσει η δράση του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 260 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά στην ενίσχυση αγροτών που βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

Στόχος της δράσης είναι να αποζημιωθούν οι γεωργοί για το σύνολο των προσθέτων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω περιοχές.

Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό για αιτήσεις έως τις 19 Ιουλίου.

Η δράση χωρίζεται σε τρία υπομέτρα:

-Το υπομέτρο 13.1, αφορά στη χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές και είναι προϋπολογισμού 175 εκατ. ευρώ. Οι ορεινές περιοχές χαρακτηρίζονται από σημαντικό περιορισμό των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της γης και σημαντική αύξηση στο κόστος παραγωγής που οφείλονται σε συνθήκες απότομων κλίσεων ή/και δυσχερών κλιματολογικών συνθηκών, λόγω υψομέτρου. Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 125 ευρώ ανά εκτάριο.

-Το υπομέτρο 13.2, αφορά στη χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών και είναι προϋπολογισμού 75 εκατ. ευρώ. Οι περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, χαρακτηρίζονται από περιορισμένη παραγωγικότητα των εδαφών, οικονομικά αποτελέσματα σημαντικά κατώτερα του μέσου όρου και μικρή πυκνότητα ή μείωση του πληθυσμού, που οφείλονται σε δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους. Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης και καθορίζεται στα 81 ευρώ ανά εκτάριο.

-Και το υπομέτρο 13.3 αφορά στη χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα και είναι προϋπολογισμού 10,3 εκατ. ευρώ. Οι περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα χαρακτηρίζονται είτε από την ύπαρξη μη ευνοϊκών φυσικών συνθηκών, που εκδηλώνεται με τα χαμηλά επίπεδα αποδόσεως και εισοδημάτων, είτε από την ύπαρξη των δυσχερειών που προκύπτουν από τη μεθοριακή ή τη νησιωτική τους θέση, ή περιοχές όπου η λιγνιτική δραστηριότητα θα καταργηθεί σταδιακά, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης και καθορίζεται στα 81 ευρώ ανά εκτάριο.

Δικαιούχοι - Κριτήρια

Δικαιούχοι των υπομέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία:

-Είναι ενεργοί γεωργοί και ασκούν γεωργική δραστηριότητα.
-Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα:

-Για τους έως 67 ετών, η μη καταβολή άμεσης σύνταξης (κύριας σύνταξης σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) προς το πρόσωπο του δικαιούχου από τον ασφαλιστικό του φορέα, με εξαίρεση τις συντάξεις λόγω θανάτου (κύρια σύνταξη εκ μεταβιβάσεως).

-Για τους άνω των 67 ετών, η συνέχιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τον ασφαλισμένο, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.