Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την 27η Απριλίου 2021, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 • 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 - τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 • 1) Έγκριση πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση, δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών και 2) Aνάδειξη προσωρινών αναδόχων, του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας και αναλώσιμων (μελάνια-τύμπανα)  για εκτυπωτές-πολυμηχανήματα για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων», της αριθ. 2/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας-Τμήμα Εσόδων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2020»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του 4ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού περί Παράτασης Ισχύος προσφορών του έργου: «Ανακατασκευή – επισκευή παιδικών χαρών», Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:88691, προϋπολογισμού 650.000,0€ (με ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του 4ου Πρακτικού περί παράτασης ισχύος προσφορών του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 – ΑΝΩ ΠΟΛΗ)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση του 3ου Πρακτικού περί παράτασης ισχύος προσφορών του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΖΩΙΤΑΔΑ Τ.Κ. ΚΡΗΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π.), 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και χορήγησης παράτασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης οδού Σταυρακίου στη θέση Πεζούλα της Τ.Κ. Θεριανού – Καμινίων του Δήμου Πατρέων», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 • Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού παιδικών χαρών ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Επικαιροποίηση κατάρτισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΗΣ” (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «Δημιουργία, εγκατάσταση, εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας στο πλαίσιο του Δημόσιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (παραδοτέο 5.1.3) του έργου με ακρωνύμιο SPARC» στο πλαίσιο του Ε.Π. InterregV-A «Ελλάδα-Ιταλία» 2014-2020, σύμφωνα με την αριθ. 5/2021 Μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, συνολικού προϋπολογισμού 54.774,52€ (συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
 • Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και ανάθεση αυτών σε ιδιώτες με σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 • Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 • Διαγραφή οφειλής (Ανδρικοπούλου Χαρίκλεια) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Κουτσουπάγα Ευγενία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Λαμπροπούλου Αγγελική) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Μετζελόπουλος Βλάσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Παστός Ιωάννης, Παστός Δημήτριος, Παστού Αικατερίνη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Σουσάνης Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Τριλιβας Αθανάσιος, Φωτεινόπουλος Φώτιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Τσάκας Βλάσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Τσώκος Άγγελος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)