Δέκα άτομα θα εργαστούν στα Παλαιά Σφαγεία, για 12 µήνες. Αυτό αποφάσισε η Οικονομική Επιτροή του Δήμου της Πάτρας επισημαίνοντας ότι θα υπάρχει η δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του προγράµµατος SPARC.

Οι θέσεις που εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή αφορούν τις εξής ειδικότητες:

- 2 δύο φυλάκων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τη φύλαξη του χώρου σε απογευµατινές και βραδινές βάρδιες

- 1 ΥΕ καθαριστών/ καθαριστριών

1 Γενικών καθηκόντων για λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και χειρισµούς βασικού εξοπλισµού καθώς και για την προετοιµασία χώρων για συναντήσεις και µικρές εκδηλώσεις

- 2 τεχνίτες µε εµπειρία σε καρναβαλικές κατασκευές και απασχόληση για την σχεδίαση και παραγωγή καρναβαλικών στοιχείων

1 ειδικός τρισδιάστατης ψηφιακής σχεδίασης και χειριστής των πολυµεσικών εφαρµογών του χώρου

-1 αρχιτέκτονας για διακόσµηση του χώρου και αρχιτεκτονικές εφαρµογές

- 1 υπεύθυνος διοίκησης πολιτιστικών –µουσειακών εκδηλώσεων γραµµατειακής υποστήριξης και συντονισµού των εργασιών και της λειτουργίας του χώρου

1- µουσειοπαιδαγωγός για ξεναγήσεις και οργάνωση εκθέσεων.