Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και με γνώμονα τη διασφάλιση της αποφυγής συνωστισμού στις Λιμενικές Αρχές για την προστασία των στελεχών και των πολιτών, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και γενικότερα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ενημερώνει ότι κατόπιν σχετικής διαταγής της αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Α) Παρατείνεται για δέκα (10)μήνεςη ισχύς των αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020έως και την 30η Ιουνίου 2021.Παράδειγμα: άδεια που έληξε την 10-01-2021 παρατείνεται έως την 10-11-2021) Β) Παρατείνεται εκ νέου για έξι (06) μήνες ή έως την 1ηΙουλίου 2021, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, η ισχύς των αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος είχε προηγουμένως παραταθεί κατά επτά (07) μήνες και βρίσκεται πλέον εντός του χρονικού διαστήματος από την 1ηΣεπτεμβρίου 2020 ως και την 30ηΙουνίου 2021.Παράδειγμα 1Ο: Ηισχύς άδειας με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 20-03-2020 που είχε ήδη παραταθεί για επτά μήνες δηλαδή έως την 20-10-2020 παρατείνεται εκ νέου έως την 01-07-2021. Παράδειγμα 2ο: Η ισχύς άδειας με ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
Νότιος (Νέος) Λιμένας Πάτρας, τηλ.: 2613-615400, 2613-615403, fax: 2613615421,e-mail: [email protected]αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 20-07-2020 που είχε ήδη παραταθεί για επτά μήνες δηλαδή έως την 20-02-2021, παρατείνεται εκ νέου ως την 20-08-2021.Κάτοχοι αδειών κατά τα ανωτέρω δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση δύο (02) μήνες πριν τηλήξητης παραταθείσαςάδειάς τους. Για περισσότερες πληροφορίες -διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας/Γραφείο Γενικής Αστυνομίας στα τηλ. 2613-615433, 2613-615475