Την πρόσληψη 15 ατόμων προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του, εισηγείται η δημοτική αρχή στη συνεδρίαση του Δ.Σ του Δημοτικού Βρεφοκομείου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών (άρθ. 205 παρ.1 Ν. 3584/07, άρθ. 21 Ν. 2190/94) από ιδίους πόρους και για διάστημα έντεκα μηνών (Σεπτέμβριο 2021 έως Ιούλιο 2022) για τις πιο κάτω κατηγορίες:

  • 9 θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • 4 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
  • 2 θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Το προβλεπόμενο κόστος μισθοδοσίας, θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 76.650,00 €