Σε έκθεση που εγκρίθηκε με 571 ψήφους υπέρ, 61 κατά και 59 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί την οδηγία της ΕΕ του 2011 για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και ζητά αυστηρότερα μέτρα κατά όλων των μορφών εμπορίας, εστιάζοντας στην προστασία των γυναικών, των παιδιών και των μεταναστών.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για την απουσία συγκρίσιμων και λεπτομερών στοιχείων σχετικά με την έκταση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων σε ολόκληρη την ΕΕ και ζητούν να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση των (συχνά διασυνοριακών) εγκλημάτων.

Εστίαση στη σεξουαλική εκμετάλλευση και στα θύματα σε επισφαλείς καταστάσεις

Η σεξουαλική εκμετάλλευση παραμένει ο πιο διαδεδομένος και πιο συχνά καταγγελλόμενος στόχος της εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ, πλήττοντας κυρίως γυναίκες και κορίτσια, με θύτες κυρίως άνδρες. Η έκθεση καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει την οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα ποινικοποιήσουν ρητά τη «συνειδητή χρήση» των υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εμπορίας.

Οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, ιδίως οι γυναίκες και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εμπορία ανθρώπων. Τονίζουν τον πολύ χαμηλό αριθμό καταγεγραμμένων θυμάτων στις διαδικασίες διεθνούς προστασίας και καλούν τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διασύνδεση των διαδικασιών καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και ασύλου. Το Κοινοβούλιο επικρίνει το γεγονός ότι συχνά παραβλέπονται οι ειδικές ανάγκες των θυμάτων, όπως τα άτομα ΛΟΑΔΜ, τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα από ομάδες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις βάσεις εθνικότητας ή φυλής, συμπεριλαμβανομένων των Ρόμα.
Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακών τεχνολογιών

Το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση και την παγίδευση δυνητικών θυμάτων εμπορίας, παιδιών συμπεριλαμβανομένων. Ως εκ τούτου, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιδράσουν στη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών για την καταπολέμηση της διάδοσης, αλλά και για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων.
Επιπλέον, το Κοινοβούλιο:

τονίζει ότι σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των θυμάτων είναι παιδιά και καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικά μέτρα για την προστασία και τη συνδρομή τους
σημειώνει ότι η εκμετάλλευση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως η εργασιακή εκμετάλλευση, η καταναγκαστική επαιτεία, ο καταναγκαστικός και εικονικός γάμος, η αναγκαστική εγκληματικότητα, αλλά και η πώληση βρεφών, η αφαίρεση οργάνων ή η παράνομη υιοθεσία
προειδοποιεί ότι η κατάσταση των θυμάτων εμπορίας έχει επιδεινωθεί από την έναρξη της κρίσης COVID-19 και καταγγέλλει την αύξηση των διαδικτυακών διαφημίσεων με θύματα εμπορίας ανθρώπων και τη ζήτηση παιδικής πορνογραφίας

Ο συνεισηγητής Juan Fernando López Aguilar (Σοσιαλιστές, Ισπανία) δήλωσε «Το έγκλημα αυτό έχει αυξηθεί ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19 και τα διαδικτυακά εργαλεία χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την παγίδευση ανθρώπων. Καλούμε την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ώστε όλα τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν ρητά τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τα θύματα. Πρέπει να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς και να διασφαλίσουμε τον τερματισμό της νοοτροπίας της ατιμωρησίας που χαρακτηρίζει αυτό το διασυνοριακό έγκλημα».

«Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τη ζωή, τη σωματική και διανοητική ακεραιότητα, τη σεξουαλική ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αποκτηνώνει τους ανθρώπους και τους μετατρέπει σε αντικείμενα προς πώληση. Στοχεύει κυρίως σε γυναίκες και κορίτσια για σεξουαλική εκμετάλλευση, οι οποίες εμπορεύονται από άνδρες. Η ανησυχητική αύξηση της εμπορίας παιδιών πλήττει ιδίως τους μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα. Καλούμε την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ώστε τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν ρητά τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εμπορίας» δήλωσε η συνεισηγήτρια Maria Soraya Rodriguez Ramos (Renew, Ισπανία).