Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περιόδου 2020-2021, προχωρά το ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία του Δήμου Αιγιάλειας».

Η προκήρυξη των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ έχει ήδη αναρτηθεί και οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές μέχρι και την 4η Ιανουαρίου 2021 προκειμένου να αξιολογηθούν και να προχωρήσει η διαδικασία της πρόσληψης με αξιοκρατικά κριτήρια.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας που επελέγη μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας» τον περασμένο Ιούνιο, προκειμένου να σταματήσει το καθεστώς «ομηρίας» των εργαζομένων όπως μέχρι σήμερα ίσχυε -και όπως αρκετοί ΟΤΑ της χώρας συνεχίζουν να εφαρμόζουν για …ευνόητους λόγους, ο πρόεδρος κ.Παναγιώτης Ανδριόπουλος δήλωσε:

«Στο πλαίσιο των Αρχών που διέπουν την παρούσα δημοτική αρχή όσον αφορά στη διαχείριση όλων των δομών και έργων στο Δήμο μας, η διοίκηση του ΝΠΔΔ βάζει τέλος στο καθεστώς που μέχρι σήμερα ίσχυε για τους εργαζόμενους στα ΚΔΑΠ και τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η ορθή διαχείριση των δομών και του δημόσιου χρήματος, με σεβασμό στους δημότες και τους εργαζόμενους. Δίδοντας δικαίωμα στην εργασία με συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, δημοσιότητας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας, ξεφεύγουμε από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, σε πείσμα όσων επιθυμούν να συνεχιστεί η αναχρονιστική διαχείριση στο Δήμο Αιγιάλειας».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( [email protected] ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», Νικολάου Πλαστήρα 11, Τ.Κ. 25100 Αίγιο, υπόψη κας Χρυσούλας Παπαχριστοδουλοπούλου στο τηλ. επικοινωνίας: 2691026694.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.