Τη σύσταση επιτροπών, με σκοπό την προστασία από τον κορωνοϊό των φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, συνιστάται «Επιτροπή Προστασίας Ευπαθών Ομάδων», με σκοπό την προστασία από τον κορωνοϊό των φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι:

α) η παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με την εξέλιξη της διασποράς του κορονοϊού στις δομές αυτές,
β) ο γενικός συντονισμός, βάσει των δεδομένων αυτών, των φορέων που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των μέτρων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία από τον κορωνοϊό των φιλοξενουμένων στις ανωτέρω δομές,
γ) ο συντονισμός των ελέγχων εφαρμογής των μέτρων αυτών από τα αρμόδια όργανα, καθώς και
δ) η υποβολή προτάσεων στους συναρμόδιους υπουργούς για τη λήψη νέων μέτρων ή την τροποποίηση των ισχυόντων για την προστασία των ευπαθών ομάδων.

Παράλληλα, συνιστάται «Επιτροπή Εποπτείας», με σκοπό την παρακολούθηση της εκτέλεσης των μέτρων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία από τον κορωνοϊό των φιλοξενουμένων σε Μ.Φ.Η. και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι:

η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω μέτρων,
η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών από τις Μ.Φ.Η. και τις λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού σε σχέση με την εξέλιξη της διασποράς του κορονοϊού για τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας και
η ενημέρωση σχετικά της «Επιτροπής Προστασίας Ευπαθών Ομάδων».