Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Αχαΐα - Ζακύνθου - Κεφαλονιάς και Ιθάκης προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, για το θέμα του αποκλεισμού των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ από θέσεις ευθύνης στις Υπηρεσίες του (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Νομού Αχαΐας.

 Στην επιστολή αναφέρεται:             

Με αφορμή την πρόσφατη αποδοχή και ψήφιση από τα μέλη του Δ.Σ. του ΦΟΣΔΑ Ν. Αχαΐας  του Οργανισμού Λειτουργίας των Υπηρεσιών του (Απόφαση 1/20) , καταγγέλλουμε την  συνεχιζόμενη μεθόδευση αποκλεισμού των συναδέλφων μας Μηχανικών ΤΕ από την δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 6 του Οργανισμού Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΦΟΣΔΑ Ν. Αχαΐας  αναφέρεται η φράση : ΄΄ Μηχανικών ΠΕ και εν ελλείψει αυτών Μηχανικών ΤΕ ΄΄

Δυστυχώς η πανδημία αποκλεισμού των συναδέλφων μας Μηχανικών ΤΕ από την δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Την ίδια στιγμή καταστρατηγούνται διατάξεις των νόμων που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων όπως του Ν. 4369/16 (φεκ 33Α΄/16)  - άρθρο 29 και πολύ πρόσφατα του ν. 4674/20 (φεκ 53Α΄/20)– άρθρο 45 .

Οι ανωτέρω διατάξεις προβλέπουν ρητά και κατηγορηματικά ότι : για τις θέσεις ευθύνης των Οργανικών Μονάδων Γενικής Δ/νσης υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ , για τις θέσεις ευθύνης των Οργανικών Μονάδων Δ/νσης υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ  και για τις θέσεις ευθύνης των Οργανικών Μονάδων  Τμήματος υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 

Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται χρήση του όρου ΄΄εν ελλείψει ΄΄ ούτε ΚΑΙ  για τους Υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ , όπου ο νομοθέτης κρίνει ή  προβλέπει περιορισμό για την κατηγορία θέσεων ευθύνης το αναφέρει.

Δεν κατανοούμε την εμμονή διαφόρων Περιφερειαρχών , Δημάρχων , Προέδρων Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. ΝΑ ΥΠΟΚΎΠΤΟΥΝ κυρίως ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων  και του Φορέα εκπροσώπησης τους την ΕΜΔΥΔΑΣ, την στιγμή που γνωρίζουν πολύ καλά  ως εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ότι  οι συνάδελφοι μας όπου έχουν τοποθετηθεί έχουν αποδείξει την αξία τους σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου , Ο.Τ.Α.  Α΄και Β΄βαθμού  κ.λ.π. και έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία τους και στην καλύτερη δυνατή παροχή Υπηρεσιών στους πολίτες.

Τα παραπάνω αποτελούν αδιάψευστα στοιχεία για το βάσιμο των επιχειρημάτων μας και για τον λόγο αυτό επισυνάπτουμε και σχετικό υπόμνημα τεκμηρίωσης των θέσεων μας .

Δυστυχώς και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο  ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ Ν. Αχαΐας με το αρ. 15ο πρακτικό του της 20-8-2020 κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα (όπως λανθασμένα αναφέρεται)γνωμοδότησε θετικά υπέρ του σχεδίου του Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Ν. Αχαΐας, μειοψήφησαν οι κυρίες Ξιούρα και Ανδριοπούλου.

Για τους παραπάνω λόγους  και επειδή:

 καταστρατηγούνται  βασικές διατάξεις του Νόμου ν. 4674/20 – άρθρο 45, δεν διασφαλίζεται η δυνατότητα κρίσης των συναδέλφων μας Μηχανικών ΤΕ από την δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης , όσο και της κατηγορίας ΔΕ, η Διοίκηση έχει ανάγκη όλων των στελεχών της και δεν είναι ανεκτό να αποκλείονται συνάδελφοι /σες που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να κριθούν αξιοκρατικά και όχι με βάση εγκυκλίους τύπου Γεροβασίλη……, που συνήθως προβλήματα δημιουργούν παρά λύνουν, ιδιαίτερα όταν ερμηνεύονται επιλεκτικά 

                                                               Ζητάμε  

1) να μη αποδεχτείτε το υπόψη σχέδιο  του Οργανισμού Λειτουργίας των Υπηρεσιών του (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Ν. Αχαΐας, όπως έχει διατυπωθεί αναφορικά με τις κατηγορίες που έχουν την δυνατότητα να κρίνονται για την κατάληψη θέσεων ευθύνης , αφού δεν διασφαλίζεται η αμεροληψία στην ορθή  και αντικειμενική κρίση με την συμμετοχή μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ

2)να μη αποδεχτείτε την άποψη των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων,  οι οποίες δυστυχώς έχουν εμμονές με την Εγκύκλιο Γεροβασίλη και αγνοούν τον Νόμο  και εν τέλει τασσόμενες με την άποψη της ΕΜΔΥΔΑΣ – πρόσφατο παράδειγμα συνέβη με τον Ο.Ε.Υ. ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

3)να μη λάβετε υπόψη σας το αρ. 15ο  πρακτικό γνωμοδότησης  του Υπηρεσιακού Συμβουλίου  ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ Ν. Αχαΐας, καθόσον όπως αποδεικνύεται πλέον δεν λειτουργεί ως όργανο εκπροσώπησης όλων των εργαζομένων στους Δήμους της περιοχής μας , αλλά των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ γενικά με αποτέλεσμα να μη διασφαλίζεται η αμεροληψία στην ορθή  και αντικειμενική κρίση– πρόσφατο παράδειγμα συνέβη με τον Ο.Ε.Υ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

Επιπρόσθετα πρέπει να το αναπέμψετε για ορθή επανάληψη για λανθασμένη αναγραφή της τελικής γνωμοδότησης του .

4) να τροποποιήσετε το συντομότερο δυνατό την σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου  ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ Ν. Αχαΐας με αντιπροσωπευτική  σύνθεση και συμμετοχή όλων των κατηγοριών των υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

5) να προβείτε στην αποκατάσταση της νομιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του ν. 4674/20 – άρθρο 45 , ώστε να  διασφαλίζεται η απρόσκοπτη δυνατότητα όλων των κατηγοριών των υπαλλήλων να κρίνονται ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς 

- της πρόσφατης Εγκυκλίου 200/20 (αρ. πρωτ. 37260/16-6-2020) – ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ του Υφυπουργού Εσωτερικών – κεφάλαιο  Α6.