Διά ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί την 14η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 το μεσημέρι, στο κτίριο Λαδόπουλου, με τα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση της ήδη ασκηθείσας αίτησης – κλήσης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου Πατρέων κατά των κ.κ. Μαρίκας χήρας Παναγιώτη Μαλλιώρη κ.λ.π.» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου -Αρμόδια Νομική Σύμβουλος).
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθ. 27/2020, Μελέτη Διακήρυξης της  Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών & Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Πατρέων για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων» συνολικού προϋπολογισμού 1.019.810,72€ (συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24% ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • 1.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 2. Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ανανέωση ετήσιας συνδρομής για την συντήρηση-αναβάθμιση του λογισμικού των προγραμμάτων ADAPT-autoFINE&KENAN, που χρησιμοποιεί το Τμήμα Η/Μ της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ, από την κατασκευάστρια εταιρεία 4Μ (Σχεδιαστικό & Υπολογιστικό πακέτο), μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της», με συνολικό ποσό ανάθεσης 1.879,84 € με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2περιπτ.β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Στατική Επάρκεια κτιρίου Μεγάρου Λόγου & Τέχνης» (έγκριση τεχνικής προσφοράς)  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • 1. Έγκριση του από 03/07/2020 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής που αφορά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του  Συνοπτικού Διαγωνισμού,  της αριθ.3/2020 μελέτης για την υπηρεσία «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδών λόγω Φυσικών Καταστροφών για πρόσβαση Πυροσβεστικών Οχημάτων προς πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών» 2. Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της εν λόγω υπηρεσίας (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 •  Έγκριση του από 30/6/2020 πρακτικού του Γνωμοδοτικού οργάνου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για το συνοπτικό διαγωνισμό μικρής διάρκειας σύμβασης με θέμα: «1. Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση κάδων και 2. Υπηρεσία και επισκευή τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.339,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%». (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Πετρόπουλος-Λαίμης,  Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές).
 • Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών της δημοπρασίας του έργου: «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε δημοτικά κτίρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 88518» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αμοιβή Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για τη σύνταξη Τεχνικού Φακέλου για νέες και υφιστάμενες Ηλεκτροδοτήσεις κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Ελικίστρας, για επείγουσες & έκτακτες εργασίες καθαρισμού και αποκομιδής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας. – Αντ/ρχος,  Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Νοτίου Τομέα, για επείγουσες & έκτακτες εργασίες καθαρισμού και αποκομιδής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας. – Αντ/ρχος,  Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Παραλίας, για επείγουσες & έκτακτες εργασίες (φωτιστικά) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας. – Αντ/ρχος,  Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)