Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών συμμετέχει ως εταίρος (partner) στο έργο με τίτλο «Decentralised Composting in Small Towns» ή εν συντομία «DECOST», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του «2014‐2020 ENI CBC Mediterranean Programme», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Ι. Στεφανίδη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η διαχείριση αποβλήτων (waste management) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια διατήρησης της ποιότητας ζωής στις μεσογειακές πόλεις, και της διασφάλισης ενός υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης για τις κοινότητες. Η διαχείριση αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου αντιπροσωπεύει μία μεγάλη πρόκληση για μία περιοχή και αλληλεπιδρά άμεσα με την αύξηση και πυκνότητα του πληθυσμού, καθώς και την αστικοποίηση, την αποκέντρωση και τον τουρισμό.

Τα όρια ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν οι πόλεις και οι κοινότητες στην περιοχή της Μεσογείου απαιτούν έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς αστική και περιφερειακή ανάπτυξη. Επί πλέον, η ανάγκη για εύρεση νέων απαντήσεων για τον τρόπο με τον οποίον οι πόλεις και οι κοινότητες μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πρόσφατες κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές προκλήσεις έχει στρέψει το ενδιαφέρον προς την γεωργία.

Το έργο DECOST στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου για την δημιουργία συστήματος κλειστού βρόγχου (closed loop) για την αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων. Το μοντέλο αυτό θα ενσωματώνει αποκεντρωμένα συστήματα οικιακής και κοινοτικής κομποστοποίησης στην αστική γεωργία εντός του πλαισίου της κυκλικής οικονομίας. Τα καινοτόμα αποτελέσματα για την αξιοποίηση των αποβλήτων θα οδηγήσουν σε μία ευρύτερη προσέγγιση για την βιωσιμότητα των νέων εφαρμογών.

O σχεδιασμός των αστικών αποβλήτων πρέπει να είναι βιώσιμος από περιβαλλοντική/ οικονομική άποψη, αλλά και ανεκτός και ισότιμος από κοινωνική/ περιβαλλοντική και κοινωνική/ οικονομική άποψη. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνον με την χρήση μίας ολιστικής προσέγγισης με επίκεντρο τον πολίτη, με την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση της δημιουργίας θεσμικών ικανοτήτων.

Το DECOST βασίζεται στην συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος φορέων (Οργανισμών Αποβλήτων, Δήμων και Ερευνητικών Κέντρων) 6 διαφορετικών χωρών, εκ των οποίων 3 μεσογειακές χώρες της ΕΕ (Ισπανία, Ιταλία και Ελλάς) και 3 χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου (Παλαιστίνη, Ιορδανία και Ισραήλ) με αποτέλεσμα μία διεθνή εταιρική σχέση που με ευρύ υπόβαθρο και εμπειρογνωμοσύνη ασχολούνται άμεσα με τις διαδικασίες τοπικής διακυβέρνησης. Τα ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων και οι πιλοτικές πρωτοβουλίες θα υλοποιηθούν σε 4 δήμους (Ισπανία, Ιταλία, Ιορδανία και Παλαιστίνη) με στόχο:

να μειώσουν τα απόβλητα τροφίμων και να αξιοποιήσουν 1.500-2.000 t/έτος οργανικών αποβλήτων,

να χρησιμοποιήσουν το παραγόμενο κομπόστ σε αστικά γεωργικά έργα,

να δημιουργήσουν πράσινες θέσεις εργασίας μέσω του DECOST,

να εκπαιδεύσουν το προσωπικό των δημόσιων διοικήσεων,

να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία πληροφορικής και τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας για την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και την ενεργοποίηση των πολιτών

να αντιμετωπίσουν την βιωσιμότητα του δήμου σε μακροπρόθεσμο στρατηγικό επίπεδο.

Οι εταίροι του έργου είναι:

Πανεπιστήμιο Vic - Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας, Ισπανία

Πολυτεχνείο του Marche, Ιταλία

Κυβερνητικός Οργανισμός για την Φύση και τους Υδατικούς Πόρους, Basilicata, Ιταλία

Τεχνικό Πανεπιστήμιο Kadoorie, Παλαιστίνη

Ιορδανικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης Και Τεχνολογίας, Ιορδανία

Διεύθυνση Γεωργίας του Irbid, Ιορδανία

Αραβική Εθνική Εταιρεία Υγείας, Έρευνας και Υπηρεσιών-The Galilee Society, Ισραήλ

Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάς.