Τακτική (Κεκλεισμένων των Θυρών) συνεδρίαση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00΄ στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  • Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών του Δήμου.
  • Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΒΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ».
  • Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ». 
  • Υποβολή αιτήματος ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Πρόγραμμα “Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
  • Έγκριση ή μη του πρακτικού 1 της επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την: “Προμήθεια Δεξαμενής και Η/Μ Εξοπλισμού”.