Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας σε επιστολή του στον Υφυπουργό ΠΕΝ αναφέρει:

το τέλος Ιουνίου εκπνέει η καταληκτική ημερομηνία παράτασης που είχε δοθεί, για υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στις ευνοϊκές διατάξεις του ισχύοντος νόμου 4495/2017 με αναστολή επιβολής κυρώσεων αλλά και η τελευταία ευκαιρία για τακτοποίηση σοβαρών αυθαιρεσιών της κατηγορίας 5.

Ωστόσο η ανωτέρω παράταση δεν μπόρεσε να αξιοποιηθεί ιδιαίτερα από το ευρύτερο σύνολο των πολιτών λόγω της πανδημίας του Covid 19 και των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που αναγκάστηκε να λάβει η πολιτεία για την αντιμετώπιση της.

Η πανδημία ανέτρεψε τη καθημερινότητα όλων και «αιφνιδίασε», τόσο τον κρατικό μηχανισμό όσο και πολίτες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διενεργηθούν αυτοψίες.Η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες ήταν περιορισμένη και σε πολλές περιπτώσεις ανέφικτη. Τραπεζικά καταστήματα, δικηγορικά και λογιστικά γραφεία είτε ήταν κλειστά είτε υπολειτουργούσαν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συλλεχθούν απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες για την υπαγωγή των ακινήτων στις ευεργετικές διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

Για τους παραπάνω λόγους και με βάση το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία επίσημη ανακοίνωση για παράταση του ισχύοντος νόμουπαρακαλούμε για τις άμεσες σας ενέργειες για παράταση της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας για ένα ικανό χρονικό διάστημα (π.χ. 4 μήνες) προκειμένου να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος σε πολίτες και μηχανικούς για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες υπαγωγής.

Ευελπιστούμε στην κατανόησή σας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες."