Δια ζώσης συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, την 11η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 το μεσημέρι, στο κτίριο Λαδόπουλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Έγκριση της αριθ. 22/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών που αφορά στην έγκριση της Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2020 (Κώστας Πελετίδης: Δήμαρχος Πατρέων, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών)
2) Έγκριση της υπ’ αριθ. 62/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων που αφορά στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης – Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού)
3) 1. Έγκριση: -της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με: το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ (χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου) και την περ. ββ (απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους) του Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020) Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 -των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 26/2020 Μελέτης και του από 27/05/20 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, για την κατεπείγουσα υπηρεσία απολύμανσης Δημοτικών Κτιρίων και Οχημάτων του Δήμου Πατρέων για την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με συνολικό ποσό ανάθεσης 23.367,80 €, με Φ.Π.Α., 2. Ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας, 3. Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
4) 1. Έγκριση: -της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με: το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ (χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου)και την περ. ββ (απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους) του Ν,4412/2016 και το άρθρο 10 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020) Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 -των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 15/2020 Μελέτης και του από 21/05/20 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, για την κατεπείγουσα προμήθεια – Εγκατάσταση & Ετήσια Υποστήριξη Εφαρμογών Ψηφιακών Υπηρεσιών Αιτημάτων Πολιτών και Ηλεκτρονικών Πληρωμών για την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,με συνολικό ποσό ανάθεσης 24.800,00 €, με Φ.Π.Α., 2.Ανάθεση της εν λόγω προμήθειας-υπηρεσίας, 3. Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Συμβάσεων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
5) Έγκριση του 2ου Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου, και κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση των Οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων 2020» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
6) 1. Έγκριση πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση, δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, για την επαναπροκήρυξη της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (Τμήμα Δ΄), 2. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
7) Έγκριση του από 03-06-2020 Α΄ πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την υπηρεσία «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού ΒΑΑ Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 €, συμ/νου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 28/2018 Μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής (Προσφορές) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
8) Σύνταξη όρων διακηρύξεων εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού για καντίνες έτους 2020 και 2021 εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
9) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «1. Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση κάδων & 2. Υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
10) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 121.187,04 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), CPV:34350000-5, σύμφωνα με την αριθ. 2/2020, Μελέτη Διακήρυξης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών & Ελέγχου του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
11) Παράταση της υπ’ αριθ. 65835/15-11-2019 σύμβασης για «Μέρος της προμήθειας Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πατρέων- Α’ Φάση 2019 και ειδικότερα για το είδος της ΟΜΑΔΑ Α- Τμήματος 1-Προμήθεια Φορτωτή (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
12) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου δημοτικού υπαλλήλου για πληρωμή τελών κυκλοφορίας Μ.Ε. του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)
13) Διαγραφή οφειλής (Γαλιατσάτου Αρτεμησία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
14) Διαγραφή οφειλής (Ζαφειροπούλου Ευαγγελία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)