Σε συνέχεια των από 04/05/2020 εκδοθέντων δελτίων τύπου και σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28058/04-05-2020 Κ.Υ.Α. (Β’1698) ανακοινώνεται ότι μέχρι 18/05/2020 και ώρα 06:00 επιτρέπεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας και λήψης θαλασσίου λουτρού αποκλειστικά από ιδιωτικά σκάφη ολικού μήκους έως επτά (7) μέτρων υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. της μη προσέγγισης σε νησί της ιδίας ή άλλης Περιφέρειας του λιμένα απόπλου και χωρίς παραμονή κατά τη διάρκεια της νύχτας,
β. της μεταφοράς του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέγιστου επιτρεπόμενου  αριθμού επιβατών και
γ. της τήρησης ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για παροχή τυχόν διευκρινίσεων (τηλ. επικοινωνίας: 2613615400)