Με απόφαση του Δημάρχου Καλαβρύτων κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου, ορίστηκε Αντιδήμαρχος Οικονομικών ο Ιωάννης Σαμαρτζόπουλος.

Οι αρμοδιότητες του νέου Αντιδημάρχου είναι:

- Εποπτεία, συντονισμό, παρακολούθηση και ευθύνη καλής λειτουργίας όλων των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.

- Εποπτεία και ευθύνη των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας Φωτισμού, Ελέγχου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου.

- Την ευθύνη της έγκαιρης βεβαίωσης και είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων του Δήμου.

- Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.

- Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου Καλαβρύτων καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.

-Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

- Τον έλεγχο της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, καθώς και τον έλεγχο των Οικονομικών Εκθέσεων και Καταστάσεων του Δήμου Καλαβρύτων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

- Την εποπτεία, συντονισμό, παρακολούθηση των διαδικασιών των πάσης φύσης Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών και Αποθηκών.

- Τη μέριμνα για την περιστολή των δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαβρύτων.

- Την υπογραφή των, υπό του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, πάσης φύσεως εκδιδομένων εγγράφων, βεβαιώσεων και αποφάσεων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.