Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 5018/18.3.2020 Ερώτησης του Βουλευτή,
κ. Κυριάκου Βελόπουλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠ.ΠΟ.Α., γίνονται γνωστά τα εξής:

Το ευρισκόμενο επί της οδού Αγ. Ανδρέου και Ασκληπιού στην Πάτρα, κτίριο είναι
φερόμενης ιδιοκτησίας ιδιωτών, και έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο με την
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1037/45889/08.10.1982 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 735/β/1982).
Επομένως, αρμόδιοι για οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης, στερέωσης ή προστασίας
στο εν λόγω κτήριο είναι οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 2 του
Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς», οι οποίοι υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την εκτέλεσή τους, χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση, με δική τους δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της
αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.

Το 2004 χορηγήθηκε η έγκριση εργασιών επισκευής - αποκατάστασης του ισογείου
καταστήματος του διωρόφου διατηρητέου κτιρίου (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/
Φ02/β/3687/18.11.2004 Απόφαση), έπειτα από αίτημα του φερόμενου ιδιοκτήτη και την
σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ν.Δ. Ελλάδας. Στη συνέχεια η
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Δυτικής Ελλάδος ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες ότι στις όψεις
του κτιρίου παρατηρήθηκαν αποκολλήσεις επιχρισμάτων και αρχιτεκτονικών στοιχείων, τα
οποία εγκυμονούν κινδύνους για τους περαστικούς (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/2η ΕΝΜ/Φ02-
β/3338πε/19.01.2004 και ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ02-β/2411/26.07.2004 έγγραφα). Το 2005,
έπειτα από αίτημα των ιδιοκτητών, εγκρίθηκαν εργασίες για την άμεση αποκατάσταση των
επικίνδυνων αρχιτεκτονικών στοιχείων (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ02-
β/4393/17.01.2005 έγγραφο). Η τελευταία ενέργεια έγινε το 2010, με την έγκριση εργασιών
επισκευής του κτιρίου, μετά από την σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων
Δυτικής Ελλάδας (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ02/β/7918/13.10.2010 Απόφαση).

Εντούτοις, έως σήμερα δεν υφίσταται ουδεμία ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών
του ΥΠΠΟΑ από τους φερόμενους ιδιοκτήτες σχετικά με τυχόν ενέργειες τους, με σκοπό την
προστασία του μνημείου.

Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι το ΥΠΠΟΑ προχώρησε στις ενέργειες για την
συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν. 3028/02, η οποία θα ελέγξει την
κατάσταση διατήρησης του κτηρίου και θα προτείνει στους φερόμενους ιδιοκτήτες μέτρα για
τις αναγκαίες εργασίες, με στόχο την προστασία του μνημείου και την διατήρηση της
αυθεντικότητάς του, καθώς και την ασφάλεια όμορων κτισμάτων και των διερχομένων (αρ.
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΜΑΝΣΜΠΚ/169772/20772/1473/406/8-4-2020 έγγραφο).

Η Υπουργός

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ