α) την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας και των αντίστοιχων αντλιοστασίων, όπως αυτά περιγράφονται στην οριστική μελέτη του έργου·

β) τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου και των αντλιοστασίων που θα κατασκευαστούν, καθώς και των ήδη κατασκευασμένων 13 αντλιοστασίων και των αντιστοίχων αγωγών μεταφοράς των λυμάτων από τους οικισμούς στο βιολογικό του Αιγίου.

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 41,83 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 33,74 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαΐου και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22 του ίδιου μήνα. Η διάρκεια των έργων είναι για 76 μήνες, 28 εκ των οποίων αφορά την ολοκλήρωση του έργου. Οι υπόλοιποι 48 μήνες αφορούν τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου και των αντλιοστασίων.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», με το ποσό των 22,8 εκατ. ευρώ και από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι», με το ποσό των 5 εκατ. ευρώ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί:

- το αποχετευτικό δίκτυο (κεντρικοί αγωγοί, βαρύτητας, βοηθητικοί) συνολικού μήκους 99.330 m (76450+22880) από το οποίο τα 62.500 m (50.000+12.500) είναι από Φ 200, τα 18.500 m (13.000+5.500) είναι από Φ 250, τα 13.450 m (9.300+4.150) είναι από Φ 315, 3.330 m (2.600+730) είναι από Φ 400, 400 m (400+0) από Φ 500 και 1.150 m (1150+0) από Φ 800,

- οι καταθλιπτικοί αγωγοί συνολικού μήκους 2.690 m (2.490+200) από τα οποία τα 500 m (300+200) από HDPE 110 10 ΑΤΜ, 125 m από HDPE 160 10 ΑΤΜ, 740 m από HDPE 200, 10 ΑΤΜ, 620 m από HDPE 225 10 ΑΤΜ και 705 m από HDPE 250 10 ΑΤΜ,

- επτά 7 (6+1) αντλιοστάσια Α/Σ D1, Α/Σ D2, Α/Σ D3, Α/Σ K, Α/Σ A, Α/Σ Λ1 και Α/Σ Μ,

- η σύνδεση των αντλιοστασίων και το σύστημα τηλεπαρακολούθησης και ρύθμισης τής λειτουργίας τους,

- η λειτουργία και συντήρηση του δικτύου, του ήδη κατασκευασμένου αγωγού μεταφοράς και των αντλιοστασίων (7 νέων και 13 υφιστάμενων κεντρικών αντλιοστασίων) για 4 έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 4 έτη.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ευθύνη ολοκλήρωσης του συστήματος αυτοματισμών και ελέγχου, και θα πρέπει να θέσει το όλο σύστημα σε λειτουργία, και να το λειτουργήσει για επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε να ρυθμισθεί και να δοκιμασθεί. Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται η κατασκευή των εσωτερικών δικτύων και των αντίστοιχων αντλιοστασίων, που οδηγεί στην πλήρη λειτουργικότητα του αποχετευτικού δικτύου στο σύνολό του, καθώς και η λειτουργία και συντήρησή του ως σύνολο. Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργολαβίας, γίνεται λειτουργικό το δίκτυο αποχέτευσης στο σύνολό του, από την Αιγείρα έως το Λαμπίρι, και η επεξεργασία των λυμάτων γίνεται στο βιολογικό του Αιγίου.

Πηγή: ypodomes.com