Διπλή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει την Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Η πρώτη, θα πραγματοποιηθεί στις 2 μ.μ, προκειμένου να ενσωματωθεί ο προϋπολογισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης στον ήδη ψηφισθέντα της Περιφέρειας. 

Θα ακολουθήσει στις 3 μ.μ, η επόμενη, στην οποία μεταξύ άλλων θα εγκριθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής δικαιούχων ΤΕΒΑ στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. 

Λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19, το συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη. Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία, εξαιτίας αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παραγρ.1 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, με τα ίδια θέματα.

Τα θέματα είναι:

Πρώτη συνεδρίαση

ΘΕΜΑ 1ο - Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020, των Πινάκων Στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα οικονομικά στοιχεία του Π/Υ έτους 2020 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020, το οποίο αποτελείται από 1) τον Προϋπολογισμό της ΠΔΕ οικ. Έτους 2020, 2) τους Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ για το οικ. Έτος 2020, 3) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» οικονομικού έτους 2020, 4) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», 5) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΙΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» οικονομικού έτους 2020 και 6) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΙΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία ««Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για το οικ. Έτος 2020, καθώς επίσης και την έγκριση αναγκαιότητας όλων των δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Π.Δ.Ε. οικονομικού έτους 2020. (εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής  κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης,  Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης)

Δεύτερη συνεδρίαση

ΘΕΜΑ 1ο - Έγκριση Α΄ Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020. (εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης)

ΘΕΜΑ 2ο - Έγκριση διαχειριστικής έκθεσης χρήσης 2013 και έγκριση Ισολογισμού Διαχειριστικής χρήσης 2013 και του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31.12.2013 βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.501 του άρθρου 1 του Π.Δ.315/29.12.1999. (εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης)

ΘΕΜΑ 3ο - Παροχή σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2019, του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης
κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 4ο - Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης ετήσιου σχεδίου δράσης και έγκρισης αναγκαιότητας δαπανών του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης “Europe Direct Patras-Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας’’ για το έτος 2020. (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας
κ. Ζαΐμης Φωκίων

ΘΕΜΑ 5ο - Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του Έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000218, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» προϋπολογισμού 1.233.970,29€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, της παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν.4412/2016. (εισηγήτρια : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κα Σαλμά Μαρία

ΘΕΜΑ 6ο - Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του Έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000168, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» και μέχρι του ποσού των 1.749.604,75€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, της παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν.4412/2016. (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας  κ. Μπονάνος Χαράλαμπος

ΘΕΜΑ 7ο - Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του Έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000150, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» προϋπολογισμού 400.601,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, της παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν.4412/2016.(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος

ΘΕΜΑ 8ο - Έγκριση σύναψης σύμβασης συντήρησης με την εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας» OTS A.E.», για την υποστήριξη λογισμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2020, συνολικής δαπάνης 39.077,36€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης της παρ. 2γγ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016. (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 9ο - Έγκριση διαδικασίας προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Δ.Ε. της Π.Ε. Αιτωλ/νίας 2020 μέχρι του ποσού των 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με σκοπό τη λειτουργική ετοιμότητα τους και με δεδομένο ότι το ποσό αυτό είναι απαραίτητο για την κάλυψη των δαπανών των οχημάτων και των μηχανημάτων για το έτος 2020. (εισηγήτρια : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κα Σαλμά Μαρία