Ποικίλες είναι οι γραφές της Λέξεως Κορωναϊος. Η πλέον συνήθης είναι κορονοϊός, η οποία είναι λανθασμένη. Άλλοι γράφουν κορωνοϊός. Και αυτή είναι λανθασμένη. Η λέξη προέρχεται από την corona+virus και σημαίνει ιός της οικογενείας κορώνα, Επομένως το – Ω- διατηρείται καθώς και το -Α- Πως μετετράπη το - να- της καταλήξεως σε ο μικρόν;;; Δεν φαίνεται να έχει εξήγηση. Αν υπάρχει, ας μας το αναλύσουν, μέσα στην όλην φουρτούνα που έχομεν με αυτόν τον ιόν. Όχι τίποτε άλλον αλλά ενδέχεται να ….θυμώσει ότι του διαστρεβλώνομεν το διαβόητον όνομά του, το οποίον είθε να μη είχαμεν γνωρίσει ποτέ.

Από την άλλην πλευράν έχομεν και την περίπτωση της ευφωνίας εις τον προφορικόν και γραπτόν λόγον. «Ευφωνία είναι η κατάλληλος τοποθέτηση των γραμμάτων ώστε να παράγεται καλός ήχος, καλή ομαλή εκφώνηση, αβίαστη προφορά, αρμονική αλληλουχία φωνών εις τον λόγον και να αποφεύγεται η κακοφωνία εις την γλώσσαν» (Βλ. βιβλίον «Νυφοβία» Μιχ. Στρατουδάκη).

Η χρήση της ευφωνίας είναι συνηθεστάτη τόσον στον προφορικόν όσον και στον γραπτόν λόγον στην Ελλάδα. Και το πρόβλημα με τη ορθήν γραφήν του Κορωναϊού παρατηρείται μόνον στην Ελλάδα. Για την ευφωνίαν έχομεν να αναφέρομεν ενδεικτικώς τις πιο κάτω περιπτώσεις.

Μητέρας και Μητρός

Νέος και Νιός

Από αυτές εν συνθέσει έχομεν

Μητέρα + Πόλις = Μητρόπολις και όχι Μητεράπολις

Όμορφος + Νέος= Ομορφονιός και όχι Ομορφονεός

Αβιάστως λοιπόν εξάγεται ότι αν χρησημοποιήσομεν τον κανόνα της Ευφωνίας πρέπει να έχομεν Κορώνα + ιός = Κορωνιός. Απολύτως ορθόν.

Επομένως ο βασανιστικός ιός γράφεται

Κορωναϊός ή Κορωνιός

Οι επιστημονικώς υπεύθυνοι ας ασχοληθούν και με αυτήν την πλευράν του θανατηφόρου ιού.

Θα πείτε και ευλόγως. «Εδώ καράβια χάνονται βαρκούλες αρμενίζουν». Ας προστατεύσομεν τα καράβια που χάνονται!