Από την  Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών  ότι με την υπ’ αριθμ. 724/2019, ΑΔΑ:78Β5ΩΞΙ-ΟΔ9 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκαν οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, που εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη, στην κύρια κατοικία τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων. 

Λόγω της πανδημίας του Κορωναϊού που μαστίζει την ανθρωπότητα και με αίσθημα ευθύνης προς τους πολίτες της Πάτρας αλλά και τους δημοτικούς υπαλλήλους που διεκπεραιώνουν αιτήσεις καθημερινά, αποφασίσαμε ότι οι δικαιούχοι απαλλαγών δημοτικών τελών που ανήκουν στις κάτωθι κοινωνικές ομάδες και είχαν από το 2019 την απαλλαγή να την διατηρήσουν και για το 2020, χωρίς υποβολή νέας αίτησης, προκειμένου να μην συνωστίζονται στις δημοτικές υπηρεσίες.

Αίτηση για την απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών θα υποβάλλουν μόνο :

α) οι νέοι δικαιούχοι όλων των κατηγοριών,

β) οι δικαιούχοι του ΚΕΑ,

γ) οι άνεργοι, 

δ) όσοι έχουν αλλάξει διεύθυνση,  

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά  θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στο mail  [email protected]».  Από  1/4/2020