Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τον προσωρινό περιορισμό μετακινήσεων επιβατών εντός της ελληνικής
επικράτειας με πλοία και σκάφη κάθε τύπου προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
CΟVID-19.