Σε ανακοίνωσή τονίζονται τα εξής: "Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσια, πλειοδοτική με κλειστές προσφορές δημοπρασία, η εκμίσθωση ενός ακινήτου, με διάρκεια 12 ετών, ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου του Δήμου Πατρέων με την επωνυμία: «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» – Κληροδότημα ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ (Συμβόλαιο δωρεάς 17419/20-07-1957, Υποθηκοφυλακείο Πατρών Τόμος: 415, α/α 120751/03-10-1957), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 περί «εκποίησης και εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων» του Ν. 4182/2013 (Κώδικας κοινωφελών περιουσίων, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπών διατάξεων).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μισθωτές εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημέρων από την ημερομηνία ανακοίνωσης της περίληψης διακήρυξης (ήτοι έως 30.03.2020) να καταθέσουν την επωφελέστερη για το κληροδότημα οικονομική προσφορά με όλα τα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΝΠΔΠ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα).

Το υπό μίσθωση ισόγειο ακίνητο έχει επιφάνεια 660,21 τμ σε οικόπεδο 660,21 τμ, με ΚΑΕΚ 061673522001/0/0, επί των οδών Αγίου Ανδρέου – Παντανάσσης – Όθωνος Αμαλίας στην Πάτρα. Το κτίριο χρήζει επισκευής – ανακαίνισης, που θα γίνει με μέριμνα και δαπάνες του μισθωτή, και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 197/29-01-2018 Τεχνική Έκθεση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων, που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, καθώς και τα οριζόμενα στο υπ’ αριθμόν 8. ΑΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ/5199245/51408/6493/20-12-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δ.Ε.Π.&Ν.Ι.

Ελάχιστη τιμή προσφοράς για τη μίσθωση του αναφερόμενου ακινήτου ορίζεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500€) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου 3,6%, με περίοδο χάριτος 18 μηνών μη καταβολής μισθίου, λόγω επισκευών και εφ’ όσον ο μισθωτής δεν εκμεταλλεύεται το μίσθιο. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος (18 μήνες), το μηνιαίο μίσθωμα θα αρχίζει να καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα λήξης του 18μηνου και εφεξής μέσα στο πρώτο πενθήμερο έκαστου μισθωτικού μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Δήμητρα Παπαδημητροπούλου, Ακτή Δυμαίων 50 – (1ος όροφος), τηλ: 2610 390910 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:30 – 14:00, προκειμένου να παραλάβουν την διακήρυξη, είτε να την αναζητήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων».