Ματαιώνονται οι τελετές ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Επομένως, όλοι οι απόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές θα παραλάβουν τα πτυχία τους από τις Γραμματείες των Τμημάτων με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει κάθε Γραμματεία χωριστά. Οι πτυχιούχοι προσέρχονται στη Γραμματεία μόνοι τους χωρίς συνοδά μέλη.

Ο ρυθμός προσέλευσης και ο αριθμός των πτυχιούχων καθορίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες από τις Γραμματείες των Τμημάτων: http://www.upatras.gr/el/departments

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.