Πάτρα---Σάββατο 28-03-20: Σεμινάριο
"Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης, μέσω της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας"

Η ανομοιογένεια και πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τις σχολικές τάξεις, σε συνδυασμό με τον διαφορετικό ρυθμό επικοινωνίας και μάθησης των παιδιών, αναδύει σημαντικά προβλήματα στην εκπαιδευτική πράξη και καταδεικνύει έντονα την ανάγκη για την εξεύρεση μεθόδων και μέσων που θα προσφέρουν ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή και μάθηση σε όλους του μαθητές.

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία και η εφαρμογή της στις σχολικές τάξεις αποτελεί μια μεθοδολογία που συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή. Με την προσαρμογή της διδασκαλίας στα μέτρα και ενδιαφέροντα των μαθητών και με την τροποποίηση του διδακτικού περιεχομένου, της διδακτικής διαδικασίας και του μαθησιακού περιβάλλοντος, επιδιώκει τη συνολική εμπλοκή των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία προς όφελος όλων. Επομένως, είναι ένας οργανωμένος, αλλά και ευέλικτος τρόπος εκ των προτέρων προσαρμογής της διδασκαλίας και μάθησης, προκειμένου να βοηθήσεις όλους τους μαθητές να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό μαθησιακό επίτευγμα.

Η ανάπτυξη διαφοροποιημένων πρακτικών σε μια σχολική τάξη δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στην επίγνωση των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος, της ευαισθησίας και αποκριτικότητας κάθε παιδιού και στη διαρκή προσαρμογή του διδακτικού περιεχομένου. Μια «διαφοροποιημένη» σχολική τάξη προσφέρει διαφορετικά «μονοπάτια» για την κατάκτηση της γνώσης, αντιμετωπίζει άμεσα και συνεργατικά τα προβλήματα που εμφανίζονται και προκαλεί τον εκπαιδευτικό να υποστηρίζει και να ενεργοποιεί όλους τους μαθητές του.

Θεματικοί άξονες του σεμιναρίου

Παράγοντες σχολικής αποτυχίας
Προβλήματα Σχολικής Τάξης
Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης
Η φιλοσοφία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Οι διαστάσεις της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως μέσο διαχείρισης των προβλημάτων
Προτεινόμενες στρατηγικές και δραστηριότητες

Πληροφορίες-Εγγραφές: 210-3846930 & [email protected]
http://www.aiecollege.gr/2016-12-28-13-33-16/635-dxrs-patra-2020