Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» προβαίνει στον Δ’ κύκλο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση προγράμματος δια ζώσης επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό βοήθημα ή και την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 80 ώρες, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ/ 80 ώρες ή 5 ευρώ/ ώρα κατάρτισης και θα οδηγήσει στην πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Η αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.inegsee.gr/ops/tourismos.aspx έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ήτοι έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Αυτοπροσώπως στο περιφερειακό παράρτημα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην Πάτρα, ή 2) Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή μέσω courier, στην διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 20, ΤΚ 26221

6ος όροφος

ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2610 226347, 2610 624755 E-mail: [email protected]

Οι πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (http://www.inegsee.gr/enisxisi-tourismos).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Περιφερειακό Παράρτημα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην Πάτρα, ημέρες και ώρες επικοινωνίας Δευτέρα - Παρασκευή 10:00- 14:00 στα τηλέφωνα 2610624755 & 2610226347 και στο email: [email protected]