Μικρά λιθαράκια για το ολέθριον και οδυνηρόν πλήγμα των δασών μας εκ των πυρκαγιών, θέτομεν κατά διαστήματα. αλλά οι υπεύθυνοι, δεν συγκινούνται καθόλου. Μάλλον αδιαφορούν τελείως. Έπρεπε κάθε πρόταση να την μελετούν και να την αξιολογούν αναλόγως. Είναι βέβαιον ότι κάτι καλόν  θα προκύψει.

Τον Αύγουστον 2019 είχαμεν στείλει εκτενή μελέτην σε δύο Υπουργεία και δεν λάβαμεν στοιχειώδη ενημέρωση αν τα παρέλαβαν!!!

Λίαν σύντομον δελτiον έχομεν αναρτήσει στην ιστοσελίδα www.fragosika.gr ώστε να αντιληφθεί ο αναγνώστης μίαν άγνωστην πρόταση και να προβληματισθεί αν θα πρέπει να υλοποιηθεί, χάριν των δασών μας.