Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας 2 µηνών πλήρους απασχόλησης σε όλη τη χώρα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Πρόκειται για τις ειδικότητες ∆.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, ΥΕ ∆ιαμετακομιστών, ∆.Ε. Οδηγών Αυτοκινήτων και ∆.Ε. ∆ιανομέων. Προσλήψεις προβλέοπονται και για τιν νομό Αχαΐας.

Η προθεσμία των αιτήσεων είναι από 30 Ιανουαρίου 2020 ως 05 Φεβρουαρίου 2020. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει να εκτελέσουν τα καθήκοντα της θέσης που επιλέγουν και να είναι ηλικίας 18-65 ετών.

∆εκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες. ∆ικαίωµα στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισµούς του άρθρου 1, παρ.1 του Ν 2431/1996.

Γίνονται επίσης δεκτοί οµογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, Κύπριοι οµογενείς και οµογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο και οµογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους.

Για τους υποψήφιους χωρίς την Ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. ∆εν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της Ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους οµογενείς και οµογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο και οµογενείς εξ Αιγύπτου.  


Οι θέσεις στην Αχαΐα