Η ΔΔΕ Αχαΐας με ανακοίνωσή της ενημερώνει σχετικά με τη διαδικασία παραλ. αιτήσεων και δικαιολογ. υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπ. στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. 

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ενημερώνουμε τους υποψήφιους/ες εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να υποβάλουν την ειδική έντυπη αίτηση και τα δικαιολογητικά τους στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, ότι επειδή αναμένεται μεγάλος όγκος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, είναι απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους από την υπηρεσία μας πριν προσέλθουν στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου, Πάτρα) :

  • να κλείνουν ηλεκτρονικό ραντεβού στον αντίστοιχο σύνδεσμο που βρίσκεται στο site της ΔΔΕ Αχαΐας (http://www.dide.ach.sch.gr/) (στο πάνω δεξιό άκρο), όσο το δυνατόν νωρίτερα πριν τη λήξη της προθεσμίας
  • να ακολουθήσουν τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας http://www.dide.ach.sch.gr/
  • να έχουν ήδη εγγραφεί οτο ΟΠΣΥΔ - https://opsyd.sch.gr
  • να συμπληρώνουν την ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, και ειδικότερα το υπόδειγμα της αριθμ. 204654/Ε1/24-12-2019, ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν, πρόσκλησης του Υ.ΠΑΙ.Θ., αφού μελετήσουν τη σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ που τους αφορά, επειδή έχουν την αποκλειστική ευθύνη των όσων δηλώνουν.

Να καταθέτουν εις διπλούν την αίτηση τους. Μία πρωτότυπη υπογεγραμμένη Αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά, όπως ακριβώς καθορίζεται στις Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 και στην πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Α.Δ.Α.: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν) και ένα φωτοαντίγραφο της Αίτησης.

Η αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών υποβάλλεται συμπληρωμένη από όλους/ες τους/τις υποψήφιους/ες εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα αν απαιτείται να καταθέσουν νέα ή προς διόρθωση δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι κλάδοι των υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. καθώς και οι προθεσμίες κατάθεσης των αιτήσεων τους στο ΑΣΕΠ και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:


Πληροφορίες δίνονται αποκλειστικά από ώρα 09.00-11.00 στα τηλέφωνα:
2610465874: Σταυρόπουλος Χρήστος, Καγκάνη Αθανασία 2610465889: Αλαφοδήμος Ευάγγελος
2610465880: Αναγνωστοπούλου Ιωάννα
2610465873: Χαλκιοπούλου Αγγελική
2610465804: Γιαννοπούλου Ευαγγελία Προϊσταμένη Τμήματος Γ' Προσωπικού»