Σε ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Στοών και τμήματος οδού Κανακάρη» με προϋπολογισμό 719.200 ευρώ, προχωρά ο Δήμος Πατρέων, με σύμβαση που υπεγράφη από τον Δήμαρχο, Κώστα Πελετίδη.

Το έργο περιλαμβάνει, φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων, εξοπλισμό ελέγχου, ασφαλείας, σηματοδότησης και φωτισμού, ηλεκτρολογικό υλικό, καλώδια χαμηλής τάσης και τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.e-patras.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..