Ο Κώστας Μάρκου σε επιστολή προς τον Διοικητή του ΟΑΕΔ αναφέρει:

"Κύριε Πρόεδρε,

Καταρχάς ευχαριστώ για την απάντησή σας στην από 29.11.2019 επιστολή μου.
Επιτρέψτε μου ωστόσο να σημειώσω τα εξής, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την καταληκτική φράση της επιστολής σας περί του ότι εσείς και οι συνεργάτες σας παραμένετε στη διάθεσή μου για περαιτέρω διευκρινήσεις.

1. Επικαλείστε στην απάντησή σας το άρθρο 34 [παρ. 6. περ. β’ υποπερ. αα], από το οποίο, όπως ισχυρίζεστε, η Νομική σας Υπηρεσία συνάγει το συμπέρασμα ότι ο ΟΑΕΔ
“… νομιμοποιείται να δαπανήσει πόρους κληρονομημένους από τον τ. ΟΕΚ ή και άλλους διαθέσιμους πόρους μόνο για την εκκαθάριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το κατασκευαστικό πρόγραμμα του καταργηθέντος Οργανισμού (ΟΕΚ) και συγκεκριμένα για την εκκαθάριση υποχρεώσεων που απορρέουν από γεγενημένες σχέσεις (σχέσεις ρυθμισμένες κατά τον νόμο πριν από την εγκατάσταση του ΟΑΕΔ ως καθολικού διαδόχου του τ. ΟΕΚ).”
2. Ωστόσο, θα ήθελα πραγματικά να μου απαντήσετε αν η παρακάτω αναφερόμενη 106//2017 Υπουργική Απόφαση με αριθμό 10697/413, ΦΕΚ Β 3288 2017 και θέμα “Αποκατάσταση για πολιτιστικές χρήσεις διατηρητέων κτιρίων οικισμών τ. Ο.Ε.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV & ΕΛΕΥΣΙΝΑ V” και τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τις αιτίες που αυτή αναφέρει, εμπίπτουν στους σκοπούς της εκκαθάρισης υποχρεώσεων από κατασκευαστικό πρόγραμμα ή/και αν εμπίπτουν σε σκοπούς της εκκαθάρισης υποχρεώσεων από γεγενημένες σχέσεις, δηλαδή σχέσεις ρυθμισμένες κατά τον νόμο πριν από την εγκατάσταση του ΟΑΕΔ ως καθολικού διαδόχου του τ. ΟΕΚ.
Πιο συγκεκριμένα:
Αριθμ. 10697/413 (ΦΕΚ Β 3288/19.9.2017)
Αποκατάσταση για πολιτιστικές χρήσεις των διατηρητέων κτιρίων των οικισμών του τ. Ο.Ε.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV & ΕΛΕΥΣΙΝΑ V.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) της παραγράφου 6 περ. β) υποπ. εε) και της παραγρ. 14 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α'/2013),
β) των άρθρων 20 περ. ιβ, και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α'/2014),
γ) του ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 258/Α'/2001)»,
δ) του π.δ. με αριθμό 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
ε) του άρθρου 21 του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 180/Α'/2014),
στ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου ... και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α'/2014),
ζ) του αρ. 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α'/2015).
2. Την αριθ. Υ56/21-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου» (ΦΕΚ 2281/ Β'/2015)
3. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/ Β'/2015).
4. Την αριθμ. 201/05/24-01-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.
5. Το αριθ. πρωτ. 13941/889/05-04-2017 έγγραφο της Δ/νσης Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου.
6. Την αριθ. οικ. 23731/905/26-05-2017 εισηγητική έκθεση της Γενικής Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται επιβάρυνση ύψους 2.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 9729 προϋπολογισμού έτους 2017, σύμφωνα με την αριθμ. 437/25-05-2017 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 6ΠΧ14691Ω2- ΩΔΒ), αποφασίζουμε:
Η αποκατάσταση για πολιτιστικές χρήσεις των διατηρητέων κτιρίων των οικισμών ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV & ΕΛΕΥΣΙΝΑ V, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία με αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού καθίσταται αναγκαία στα πλαίσια του κοινωνικού σκοπού του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής.
Η δαπάνη για την υλοποίηση του έργου αυτού δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 2.000.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΑΕΔ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής Αναπληρωτής Υπουργός
Ασφάλισης και Οικονομικών
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
3. Ήταν, κύριε Πρόεδρε, η αποκατάσταση “για πολιτιστικές χρήσεις” των διατηρητέων κτιρίων των οικισμών ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV & ΕΛΕΥΣΙΝΑ V έργο που χρηματοδοτήθηκε γιατί ανήκε στους σκοπούς της εκκαθάρισης;
Αποτελούσε υποχρέωση από γεγενημένη σχέση, δηλαδή σχέση ρυθμισμένη κατά τον νόμο πριν από την εγκατάσταση του ΟΑΕΔ ως καθολικού διαδόχου του τ. ΟΕΚ;
Ή ήταν
“… αναγκαία στα πλαίσια του κοινωνικού σκοπού του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής”,
όπως αναφέρει η Υπουργική Απόφαση;
4. Διότι είτε το ένα ισχύει είτε το άλλο. Είτε δηλαδή τα έργα αυτά είχαν ρυθμισθεί κατά τον νόμο πριν από την εγκατάσταση του ΟΑΕΔ ως καθολικού διαδόχου του τ. ΟΕΚ είτε η Νομική σας Υπηρεσία οφείλει να αναθεωρήσει την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων και να μην συνάγει εσφαλμένα συμπεράσματα ως προς την, ρητά εκφρασμένη στην επιστολή σας, διάθεσή σας να συμβάλλετε “διαρκώς και με συνέπεια απέναντι στην κοινωνία, στην επίλυση όσων προβλημάτων εμπίπτουν στις αρμοδιότητές σας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο”.
5. Επιπλέον και επειδή κάνετε αναφορά στην επιστολή σας στο άρθρο 34 [παρ. 6. περ. β’ υποπερ. αα], την οποία εμφανίζετε ως ειδική διάταξη, η οποία υπερισχύει της γενικής διάταξης του άρθρου 35 παρ. 1 και 2, η ίδια η προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση σας δίνει την απάντηση, δεδομένου ότι στο ίδιο άρθρο, στην ίδια παράγραφο, στην ίδια περίπτωση και στην υποπερίπτωση εε, προβλέπεται ότι
“εε) Δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς, ιδίως:
-την πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού συμπεριλαμβανομένης και της ψυχαγωγίας των τέκνων αυτού,
-την υλοποίηση προγραμμάτων για τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού,
-τη συνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του εργατικού δυναμικού, ενόψει της βελτίωσης του βιοτικού του επιπέδου.
-για την κάλυψη μερική ή ολική λειτουργικών και άλλων δαπανών σχετικά με την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.”

Ειδική διάταξη δεν είναι και η υποπερίπτωση [εε] που σας δίνει το δικαίωμα να δαπανάτε κονδύλια για κοινωνικούς σκοπούς για την υλοποίηση προγραμμάτων για τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού;
Ή μήπως το αίτημα 120 οικογενειών, μιας συνοικίας 6.000 συμπολιτών μου, με σχολικά συγκροτήματα ακριβώς δίπλα στον καρκινογόνο αμίαντο, δεν υπάγεται στην έννοια των “κοινωνικών σκοπών”;
6. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, η κατά την Νομική σας Υπηρεσία “ειδική” διάταξη του άρθρου 34 αφορά αποκλειστικά και μόνο το ζήτημα του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών. Απεδείχθη, θεωρώ, από την παραπάνω ανάλυση ότι η διάταξη αυτή μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί στην περίπτωση του σημαντικού προβλήματος των 1ων Εργατικών Κατοικιών στη συνοικία “Άγιος Νεκτάριος” της Πάτρας και συγκεκριμένα για το ζήτημα με τις στέγες από αμίαντο.
Ωστόσο, στην από 29.11.2019 επιστολή μου, αναφέρθηκα και σε δυο ακόμα διατάξεις, τις οποίες δεν είδα να σχολιάζετε στην απαντητική σας επιστολή!
Πιο συγκεκριμένα στη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 2, με τίτλο «Σκοπός ΟΑΕΔ»,
2. Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για […] την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού, τη χορήγηση παροχών για στεγαστική προστασία αυτού και τη συνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του, εν όψει της βελτίωσης του βιοτικού του επιπέδου.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. συμμετέχει στην εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και δύναται να υλοποιεί και να συμμετέχει, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε προγράμματα που απορρέουν από το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

Επίσης, αναφέρθηκα στη διάταξη του άρθρου 18 του ΠΔ 70/2019 με τίτλο «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού», σύμφωνα με την οποία η Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης του ΟΑΕΔ έχει ως στρατηγικό σκοπό την ευθυγράμμιση των Διευθύνσεων που τη συγκροτούν, με σκοπό τη συντονισμένη και ολοκληρωμένη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Οργανισμού ως καθολικού διαδόχου του τ. ΟΕΚ και του τ. ΟΕΕ (περάτωση κατασκευαστικού έργου, στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού, συνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του κ.λπ.).
Αυτές οι διατάξεις, κύριε Πρόεδρε, δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των 1ων Εργατικών Κατοικιών στη συνοικία “Άγιος Νεκτάριος” της Πάτρας;
Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ο Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών δεν μπορεί να καλύψει τη δαπάνη, δεν έχετε την εκ του νόμου υποχρέωση, ως στρατηγικό μάλιστα σκοπό σας, να υλοποιείτε και να συμμετέχετε σε προγράμματα που απορρέουν από το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού;
7. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, τα οποία σας καλώ να μελετήσετε προσεκτικά, κακώς με εγκαλείτε ότι δημιουργώ “λανθασμένες και ψευδείς εντυπώσεις” και ότι μετατρέπω “ένα σημαντικό ζήτημα σε “αντικείμενο” μικροπολιτικών αντιπαραθέσεων”, που εκτιμάτε ότι “δεν εισφέρει σε μια πραγματική προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που αφορούν την κοινωνία”.
Θα μπορούσα κι εγώ με τη σειρά μου να σας απευθυνθώ με το ίδιο ύφος. Επιλέγω να μην το κάνω και αναμένω μια ουσιαστική απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα, όπως επίσης αναμένω, εν τέλει, να πράξετε το καθήκον σας απέναντι στην κοινωνία, για την οποία πολύ λόγο κάνατε στην επιστολή σας."