Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και οι εταίροι του έργου AGROINNOECO διοργάνωσαν με επιτυχία την εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου και της γόνιμης συνεργασίας των 4 χωρών – εταίρων (Ελλάδα-Κύπρος-Αλβανία-Βουλγαρία). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη και Παρασκευή, 21 & 22 Νοεμβρίου σε ξενοδοχείο της Πάτρας. 

Η έναρξη της εκδήλωσης σηματοδοτήθηκε με την παρουσίαση του έργου από τον κ. Χρήστο Τζομάκα, Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επικεφαλής εταίρου του έργου AGROINNOECO. Παρουσιάστηκαν επίσης η εκπαιδευτική δομή και η διαδικασία της προ-επώασης νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της αγροδιατροφής από στελέχη του Πανεπιστημίου Πατρών και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. 

Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι στην διημερίδα ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα του έργου, την εμπειρία που αποκτήθηκε από το πρόγραμμα και την ανάδειξη καλών πρακτικών & κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας μέσω της αξιολόγησης που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του έργου. Παράλληλα παρουσιάστηκαν ιδέες και εντυπώσεις από τις 4 χώρες που συμμετείχαν στο έργο με την ενεργή συμμετοχή των παρευρισκόμενων. Στο τέλος της πρώτης μέρας πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας όπου αναλύθηκαν οι καθοριστικοί παράγοντες βιωσιμότητας της προ-θερμοκοιτίδας, η σημασία δημιουργίας αντίστοιχων μοντέλων για αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και ο ρόλος ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων στον αγροδιατροφικό τομέα.  

Την Παρασκευή συζητήθηκαν προτάσεις από τους φορείς-εταίρους και μελλοντικά βήματα με στόχο την περαιτέρω ωρίμανση και ανάπτυξη του μοντέλου της προ-θερμοκοιτίδας για την βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το «Μνημόνιο Συνεργασίας» το οποίο θα υπογράψουν οι συμμετέχοντες εταίροι  με σκοπό την συνέχιση της διαδικασίας προ-επώασης και μετά την λήξη του έργου, και απευθύνθηκε ανοικτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο φορέα για συνεργασία. Επιπλέον, έγινε παρουσίαση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από στελέχη της, και αναφέρθηκαν καλές πρακτικές επιχειρηματιών του αγροδιατροφικού τομέα. Τέλος ακολούθησαν παρουσιάσεις από το Ελληνικό Οικοσύστημα Καινοτομίας (Θερμοκοιτίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών, Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Εθνικής Τράπεζας, και οι προ-θερμοκοιτίδες Orange Grove και Athens Digital Lab). 

Το έργο AGROINNOECO μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Αλβανίας και Βουλγαρίας, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020, ολοκληρώνει το κύκλο ζωής του αφήνοντας ως παρακαταθήκη σπουδαίες δράσεις και δείχνοντας το δρόμο στην εξέλιξη του αγροδιατροφικού τομέα.