Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 21η Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση πρακτικού γνωμοδοτικού οργάνου και κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης, Πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων, των Νομικών του Προσώπων, 1. Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, 2. Δημοτικό Βρεφοκομείο, 3. Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, 4. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας, 5. Κοινωφελής Επιχείρηση – Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας «ΔΗΠΕΘΕ», 6. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας «ΔΕΥΑΠ» και των σχολικών επιτροπών του Δήμου Πατρέων, για τα έτη 2018-2019, σύμφωνα με την αριθ. 11/2018, Μελέτη Διακήρυξης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α., Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.) 
 • Έγκριση του από 29/07/19 πρακτικού του γνωμοδοτικού οργάνου και κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων (α’ φάση 2019), σύμφωνα με την αριθ.4/2019, Μελέτη Διακήρυξης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α., Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.) 
 • Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) της κατακύρωσης αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση τμήματος συνθετικού ταρτάν και εργασίες διαγράμμισης του ταρτάν του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α., Α. Κοζίας  – Αρμ. Δ/ντής α.α.) 
 • Έγκριση του από 06/08/2019 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη, του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 273.978,00 €, συμ/νου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/2019 Μελέτη της Δ/νσης Έργων Υποδομής (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α., Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.) 
 • Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθ. 143/02-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΝΔΩΞΙ-Ζ6Χ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Προμήθεια Χυτοσιδηρών – Σιδηρών Στοιχείων Φρεατίων (2018)» της Δ/νσης Έργων Υποδομής για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 • Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 289/2019 (ΑΔΑ: 78Π5ΩΞΙ-1ΟΥ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για τις επεκτάσεις του δικτύου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α., Ν. Μωραίτης – Αρμ. Δ/ντλης α.α.) 
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της διακήρυξης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 • Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυτών, κηπευτικού χώματος, τύρφης, πασσάλων υποστύλωσης, σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και λοιπών υλικών για χώρους πρασίνου», προϋπολογισμού δαπάνης 132.665,91 €, συμ/νου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 25/2019 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος α.α., Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 • Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Ενοικίαση και τοποθέτηση ικριωμάτων για την επισκευή όψεων Δημοτικών και σχολικών κτιρίων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραίτης – Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (Άγιος Βασίλειος, Αργυρά, Κάτω Καστρίτσι, Ακταίο, Ρίο) για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Παράταση απόδοσης λογαριασμού του ΧΕΠΕ προπληρωμής 1729/2019, Τέλη κυκλοφορίας Μηχ. Έργων του Δήμου Πατρέων (Β386/2019, αρ. 220/21-05-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)
 • Απόδοση λογαριασμού του ΧΕΠΕ προπληρωμής 345-Α 926/2019, Τέλη ταξινόμησης και ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πατρέων (αριθ. 54/12-02-2019 και 190/22-04-2019 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)