Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 23η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

  • Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή – κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Ρωμανού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης οδού Σταυρακίου στη θέση Πεζούλα της Τ.Κ. Θεριανού-Καμινίων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντης)
  • Εξέταση του από 15/07/2019 πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου σχετικά με την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Χρωμάτων-μονωτικών υλικών- υλικών χρωματισμού και συναφών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2018», προϋπολογισμού δαπάνης 62.924,42 €, συμ/νου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15/2018 Μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντές)
  • Ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το Ν.4611/2019 (Αντύπας-Χαϊκάλης Γεώργιος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντης)
  • Έγκριση 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Διανοίξεις οδών 2018» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Διαγραμμίσεις οδών της πόλης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)