Στο πλαίσιο εκτέλεσης έκτακτων εργασιών αποκατάστασης βλάβης αγωγού λυμάτων του δικτύου ΔΕΥΑ Αιγίου και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων αποφασίστηκε από την αστυνομία:

-O ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λιμένα Αιγίου), στο Αίγιο, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Ομ. Διός, την Πέμπτη 11/07/2019 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης.

-Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, εκ περιτροπής, από το εναπομένον ελεύθερο τμήμα της οδο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση που θα
τοποθετηθεί από τον υπεύθυνο εργολάβο-ανάδοχο των εργασιών, ο οποίος καθίσταται και υπεύθυνος για την επίβλεψη και συντήρηση αυτής.

-Από το Α.Τ. Αιγιαλείας θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα αρμοδιότητάς του.