Στο πλαίσιο εργασιών ασφαλτικών στην παρακαμπτήρια οδό των σηράγγων Παναγοπούλας μεταξύ των χ/θ. 187+840 και χ/θ. 187+940 και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, αποφασίστηκε:

1.- Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας μακράς διάρκειας μεταξύ των χ/θ 187+400 και χ/θ 191+200 της Ν.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών, για εργασίες ασφαλτικών στην παρακαμπτήρια οδό των σηράγγων Παναγοπούλας μεταξύ των χ/θ. 187+840 και χ/θ. 187+940.

2.- Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα (εφαρμογή καθ’ όλο το 24/ώρο), αφορούν στον προσωρινό αποκλεισμό του τμήματος της διατομής της παρακαμπτηρίου οδού που εξυπηρετεί την κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Πάτρα και την εκτροπή της κυκλοφορίας αυτού στο τμήμα της διατομής της παρακαμπτηρίου που χρησιμοποιείται (μόνο στην περίπτωση συμβάντος στις σήραγγες) για να εξυπηρετήσει την κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Κόρινθο (Αθήνα). Θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τις «Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ − ΣΕΕΟ) ΦΕΚ905Β/20.05.2011

3.- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν από την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 07:00 πρωινή έως την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 17:00 απογευματινή.

4.- Η εφαρμογή της κυκλοφοριακής ρύθμισης, με ευθύνη του Κατασκευαστή του Έργου Παραχώρησης, θα γίνει αρχικά (περί τη 169+100) με κατάλληλη προσαρμογή του σχεδίου 3-ΑΛ για τον περιορισμό των διατιθέμενων λωρίδων κυκλοφορίας στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Κόρινθο (Αθήνα) από τρεις σε δύο και εν συνεχεία (περί τη χ/θ. 168+100) με εκ νέου εφαρμογή του τυπικού σχεδίου 3-ΑΛ για τον περιορισμό πλέον των διατιθέμενων λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία.

5.- Επισημαίνεται επίσης ότι η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι ο μηχανικός εξοπλισμός που θα παραμένει στο χώρο των ρυθμίσεωνμετά το πέρας των εργασιών, θα πρέπει να προστατεύεται με διάταξη στηθαίων ασφαλείας NJ κατάλληλης ικανότητας συγκράτησης.

6.- Σε κάθε περίπτωση η «APION KLEOS C.J.V.», στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, έχει την ευθύνη και οφείλει να μεριμνά:
α) Για τη λήψη όλων των απαιτούμενων πρόσθετων απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής σήμανσης (π.χ. τακτική συντήρηση της σήμανσης, απομάκρυνση μηχανικού εξοπλισμού, τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας, χρήση αναλάμπτοντων φανών, χρήση πινακίδων οριοθέτησης έργων αντί κώνων, τοποθέτηση αναλάμποντος βέλους, κατάλληλος φωτισμός έργων, χρήση φορητών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, απόκρυψη υφιστάμενης σήμανσης που τυχόν δεν ισχύει κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων κτλ.), με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των εργασιών καθώς και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων και εργαζομένων.
β) Για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, όταν απαιτείται απομάκρυνση τμήματος της μόνιμης περίφραξης ή/και των στηθαίων ασφαλείας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στον χώρο των εργασιών, ώστε στις θέσεις της αποξηλωθείσης προσωρινά περίφραξης να αποκλείεται η είσοδος ζώων στον αυτοκινητόδρομο, στις δε θέσεις προσωρινής αποξήλωσης των στηθαίων ασφαλείας να γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση των απολήξεων και να τοποθετούνται κατάλληλες διατάξεις προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας {παρ. 5.3 και 5.5 των ΟΜΟΕ- ΣΕΕΟ (Τεύχος 7)}.

γ) Για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και χρηστών.

7.- Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, υπό την εποπτεία της ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ και της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κλπ. ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική του μέριμνα και ευθύνη η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή τωνεκτελούμενων έργων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων από τον υπεύθυνο εργολάβο.