Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία «Οι εξερευνητές του Νου» (Απρίλιος - Μάιος 2019) στην Πάτρα, μια δράση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για τα παιδιά των ωφελούμενων ΤΕΒΑ της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αχαΐας. Η δράση σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των Συνοδευτικών Μέτρων ψυχοκοινωνικής στήριξης των κοινωνικοοικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.

Τα  40 παιδιά και οι έφηβοι (ηλικίας 10-12 και 13-14 ετών) συμμετείχαν σε θεματικά εργαστήρια διάρκειας 4 εβδομάδων και μέσα από σύγχρονες βιωματικές διαδικασίες γνώρισαν το Εργαστήρι Υψηλών Δυνατοτήτων (Human Performance Lab- Παιχνίδια ρόλων, blackout ποίηση, επίλυση κοινωνικών θεμάτων, εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης της Google), το Εργαστήρι Ψηφιακής Φωτογραφίας ΤΠΕ (Digital photos Lab -ICT, εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης της Google) και τη Δημιουργία Ιστορίας Καρτούν Cartoon Story Making (Cartoon Story Making - δημιουργικότητα, λειτουργική μνήμη, γνωστικά παιχνίδια). Κεντρικοί στόχοι της δράσης αποτέλεσαν η βελτίωση τη αυτοεκτίμησής τους, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας καιτων σχολικών επιδόσεων, η ανάπτυξη πολυδιάστατων ικανοτήτων μάθησης, όπως επίσης και η κοινωνική δέσμευση και αλληλεπίδραση με άλλα
παιδιά και εφήβους.


Στο πλαίσιο της δράσης, τα παιδιά αξιολογήθηκαν με το FRT Form A (Figure Reasoning Test) στην κλίμακα Wechsler (sd15) της ελληνικής MENSA και δόθηκε συμβουλευτική καθοδήγηση στους γονείς για περαιτέρω ανάπτυξη των ταλέντων και των δεξιοτήτων τους. Η δράση που υλοποιήθηκε υπό τον σχεδιασμό και την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΔΕ αξιολογήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Εθνικού Προγράμματος ΤΕΒΑ ως καλή πρακτική και ζητήθηκε για δημοσίευση στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΤΕΒΑ/ FEAD (Fund for European Aid to the Most Deprived). Ένα από τα βασικά επιτεύγματα της δράσης «Εξερευνητές του Νου» είναι ότι τα παιδιά/ έφηβοι και οι γονείς των πιο αδύναμων κοινωνικοοικονομικών ομάδων εξέφρασαν πολύ θετική άποψη για δράσεις που βασίζονται στην πολυδιάστατη ενίσχυση γνωσιακών ικανοτήτων και αποσκοπούν στην υποστήριξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων των παιδιών αλλά και την παροχή ουσιαστικών ευκαιριών για κοινωνική ένταξη.

Οι «Εξερευνητές του Νου» και συναφή προγράμματα ενίσχυσης των παιδικών δεξιοτήτων συνιστούν ένα επιτυχές παράδειγμα καλής πρακτικής, στο πλαίσιο των Συνοδευτικών Μέτρων, με δυνατότητα εφαρμογής και προσαρμογής και σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, νέες καινοτόμες κοινωνικές δράσεις σχεδιάζονται για εφαρμογή, στοχεύοντας στην ψυχοκοινωνική στήριξη και ενδυνάμωση μεγαλύτερου πληθυσμού δικαιούχων του προγράμματος ΤΕΒΑ.