Μια νέα δημοτική και περιφερειακή θητεία ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου για τα σχήματα που εκλέχθηκαν.

Οι νέες δημοτικές και κοινοτικές αρχές θα αναλάβουν καθήκοντα τον Σεπτέμβριο και η θητεία τους θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2023. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, τα νέα δημοτικά συμβούλια θα συνέλθουν, ύστερα από πρόσκληση των συμβούλων των επιτυχόντων συνδυασμών που έχουν εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία θα προεδρεύσει ο σύμβουλος που θα τη συγκαλέσει, το σώμα θα εκλέξει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, θα εκλέξει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η εγκατάσταση του νέου περιφερειάρχη και περιφερειακών συμβούλων θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2023. Το συμβούλιο θα συγκληθεί την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που εξελέγη με τις περισσότερες ψήφους.

Στη συνεδρίαση, θα προεδρεύσει ο σύμβουλος που θα το συγκαλέσει, ο οποίος αναθέτει καθήκοντα ειδικού γραμματέα σε έναν από τους υπαλλήλους της Περιφέρειας. Στη συνεδρίαση, θα εκλεγεί ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του περιφερειακού συμβουλίου, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία. Το περιφερειακό συμβούλιο, στη συνέχεια θα εκλέξει, με μυστική ψηφοφορία, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.