Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (Ε.Π.Ε.Ο.Τ.) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον καθηγητή κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, συνομολόγησαν τη σύναψη ενός Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, το οποίο στοχεύει στον από κοινού σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την εισαγωγή καινοτόμων χρήσεων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση.

Επιπροσθέτως, η συνεργασία αυτή αποβλέπει στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση εκδόσεων κοινού ενδιαφέροντος, στη δημοσίευση και διάχυση των αποτελεσμάτων των κοινών δραστηριοτήτων, καθώς και στον προγραμματισμό συσκέψεων αναφορικά με την εκτίμηση των κοινών δραστηριοτήτων.