Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 7η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

  • Α) Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού Κατακύρωσης του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΟ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ», Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Έγκριση του από 12-04-2019 πρακτικού του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) και κατακύρωση του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  • Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Στατική μελέτη για την αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Βελβιτσίου Δήμου Πατρέων» (Βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Έγκριση 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Έργα υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίτσα-Σελλά-Αργυρά-Α. Καστρίτσι (2018)» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Εξέταση και έγκριση του Α΄ πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Μειοδότη, του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ασφάλιση Οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Πατρέων (2019)», προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2019 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  • Κατακύρωση Άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας, για την μίσθωση από τον Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδας διότι δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν ενδιαφερόμενος (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ’ αριθ. 893/4414/14-9-2018 διακήρυξης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)         
  • Έγκριση πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση, δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, του ηλεκτρονικού, διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)