Ενδιαφέρον είχαν τα όσα ειπώθηκαν από τα μέλη του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 

Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Διευρυμένη Δράση Παραρτήματος Στήριξης Ρομά του Δήμου Ερυμάνθου, ενώ συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι διαφόρων κρατικών φορέων και Μ.Κ.Ο. του νομού Αχαΐας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι τόσο των φορέων όσο και του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το ρόλο και το έργο τους.

Εν συνεχεία τα μέλη του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς τοποθετήθηκαν πιο λεπτομερώς σε ζητήματα σχετικά με τον ακριβή ορισμό της έννοιας του «trafficking» , τις μορφές που παίρνει και εν τέλει στη μεθοδολογία αναγνώρισης και αντιμετώπισης του συγκεκριμένου φαινομένου.

Στα πλαίσια των παραπάνω αναφορών πραγματοποιήθηκε προβολή οπτικοακουστικού υλικού, κατάθεση εμπειριών, μελέτη ατομικών περιπτώσεων καθώς και καθοδήγηση ως προς την καταγραφή, επισήμανση και διαχείριση των περιστατικών.

Η συνάντηση έκλεισε με επιμέρους τοποθετήσεις ως προς τη δυνατότητα συνεργασίας και διασύνδεσης με τον Ε.Μ.Α.και την πρόθεση για ποιοτικότερη αναβάθμιση του συγκεκριμένου έργου στο άμεσο μέλλον.

Η συμμετοχή στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Υ.3: «Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών Βελτίωσης του Βιοτικού Επιπέδου και Διασφάλισης της Κοινωνικής ‘Ενταξης των Ωφελουμένων» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας με Διευρυμένη Δράση Παραρτήματος Στήριξης Ρομά Δήμου Ερυμάνθου» με κωδ. ΟΠΣ:5002089 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων».