Δρομολογείται από τον Δήμο Πατρέων, η προμήθεια αυτόνομης πιλοτικής μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω μεμβρανών υπερδιήθησης, στο πλαίσιο του διακρατικού έργου “RE-water -Eco technologies for the waste water management”. Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων οι τεχνικές προδιαγραφές και η προκήρυξη για την προμήθεια αυτόνομης μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω μεμβρανών υπερδιήθησης, συνολικού προϋπολογισμού 160.000 €.

Σκοπός της προμήθειας και λειτουργίας της Πιλοτικής Μονάδας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης της απορροής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Πάτρας και την εξασφάλιση νερού κατάλληλου για την άρδευση δημοτικών χώρων πρασίνου. Η επαναχρησιμοποίηση κατάλληλα επεξεργασμένων αστικών λυμάτων συμβάλλει στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και έχει οικονομικά οφέλη.

H τεχνολογία υπερδιήθησης (Ultrafiltration) του νερού, η οποία προτάθηκε από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, που συμμετέχει ως εταίρος στο έργο RE-water, εξασφαλίζει την άριστη απομάκρυνση αιωρούμενων σωματιδίων μεγέθους μεγαλύτερου των πόρων των μεμβρανών υπερδιήθησης, συμπεριλαμβανομένων κολλοειδών, στερεών, βακτηρίων κ.λ.π. Το σύστημα των μεμβρανών υπερδιήθησης που θα χρησιμοποιηθεί, θα τοποθετηθεί χωριστά έξω από δεξαμενή καθίζησης, θα είναι τύπου "παράπλευρης ροής" και θα αποτελείται από πολλά επιμέρους κυλινδρικά στοιχεία μεμβρανών.

Η συγκεκριμένη Δράση, η οποία χρηματοδοτείται από “COOPERATION PROGRAMME: (Interreg V-A) EL-IT - Greece-Italy”, προβλέπεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της τον Ιούλιο 2019.