Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

  • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ' αριθ. Α112/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
  • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 301/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)
  • Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 889/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)
  • Άσκηση ή μη αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας υπό του Δήμου Πατρέων επί εδαφικών τμημάτων στην περιοχή ΄΄Ροδινή΄΄ των Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
  • Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης οδού Σταυρακίου στη θέση Πεζούλα της Τ.Κ. Θεριανού-Καμινίων του Δήμου Πατρέων (Αξιολόγηση και βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Μικρά Τεχνικά Έργα στο Δήμο Πατρέων» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • α) Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία» και ανάθεση της σύμβασης στη μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (προσωρινός ανάδοχος) και β) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • α) Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Πυρασφάλεια Μεγάρου Λόγου και Τέχνης» και ανάθεση της σύμβασης στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (προσωρινός ανάδοχος) και β) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της αριθ. 2/2019 διακήρυξης, του διαγωνισμού για την προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση μαθητών των μουσικών σχολείων Δήμου Πατρέων (Γυμνασίου-Λυκείου) για το σχολικό έτος 2019-2020 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού,  για την προμήθεια «Μηχανημάτων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα προμήθειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού273.966,70 €(συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την αριθ. 14/2019, Μελέτη Διακήρυξη της  Δ/νσηςΠεριβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου – Τμήμα Πρασίνου (εισηγητής: Δ. Πελεκούδας – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)