1. Την 28-3-2019 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

α) Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά για το έτος 2019:

Δέκα έξι (16) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

Τρεις (03) Πλοίαρχοι Υγειονομικοί

Είκοσι πέντε (25) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

Μία (01) Αντιπλοίαρχος Υγειονομικός

Εβδομήντα έξι (76) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

β) Η κρίση τεσσάρων (04) Πλωταρχών ανεστάλη για το έτος 2019.

γ) Η κρίση ενός (01) Πλωτάρχη ανεβλήθη για το έτος 2019.

δ) Ένας (01) Πλωτάρχης εξαιρέθηκε από την κρίση για το έτος 2019.

2. Εκ του συνόλου των κριθέντων:

α) Δεκαέξι (16) Πλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι εννέα (09)

αρχαιότεροι εξ’ αυτών:


προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

β) Τρεις (03) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

γ) Δεκαεννέα (19) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και έξι (06) κρίθηκαν ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό», εκ των οποίων ένας (01) τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία.

δ) Μία (01) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός κρίθηκε ως «Προακτέα».

ε) Εξήντα τέσσερις (64) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και δώδεκα (12) ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό». Ο αρχαιότερος Πλωτάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκ των κριθέντων ως «Προακτέων», προάγεται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη κενής οργανικής θέσεως.