Με κύριο θέμα συζήτησης Πρακτικές και Εργαλεία Επιχειρηματικότητας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 η 6η Θεματική Συνάντηση Εργασίας Ενδιαφερομένων φορέων του έργου Rur@l SMEs «Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές», στο πλαίσιο του προγράμματος «INTERREG Europe 2014 -2020. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στα Καλάβρυτα, στην Αίθουσα του Αρχοντικού Παλαιολογίνας, από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΠΔΕ και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου του προγράμματος INTERREG Europe.

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού, ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εισήγηση του κου Τζομάκα Χρήστου, Δ/ντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ, αναφορικά με το έργο AGROINNOECO (INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020) που υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος η Περιφέρεια.  Συζητήθηκε αναλυτικά η δομή στήριξης για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα που προβλέπεται να δημιουργηθεί στο πλαίσιο του εν λόγω έργου και οι εμφανείς συνέργειες με τους στόχους του Rur@l SMEs.

Ο κος Σπύρος Βασιλειάδης, Οικονομολόγος και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, στην ομιλία με τίτλο «Ενίσχυση ΜμΕ σε αγροτικές περιοχές: Κουπόνια Επιχειρηματικότητας» παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά, υπηρεσίες και πλεονεκτήματα από την εφαρμογή προγραμμάτων χορήγησης Κουπονιών Επιχειρηματικότητας ή/και Καινοτομίας σε επιχειρήσεις, καθώς και παραδείγματα επιτυχημένης εφαρμογής παρόμοιων πρωτοβουλιών.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν εισήγηση του κ. Παναγιώτη Μποτόπουλου, στελέχους της Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε., η οποία αφορούσε την 1η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) στο πλαίσιο του τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 του Ν. Αχαΐας. Κατόπιν ακολούθησε μια παρουσίαση σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης αγροτικών περιοχών.

Καλές πρακτικές από τον ευρωπαϊκό χώρο που δύνανται να προσαρμοστούν για εφαρμογή εντός της ΠΔΕ παρουσίασε ο κος Κωνσταντίνος Καραμπουρνιώτης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Living Prospects ΕΠΕ.   

Βάσει του διαλόγου που ακολούθησε με τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση φορείς, προέκυψαν ως ανάγκες η ανάδειξη της τοπικής φυσικής κληρονομιάς και τοπικών προϊόντων κάθε περιοχής, η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και ο κοινός διάλογος, η επίλυση γραφειοκρατικών εμποδίων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, καθώς και η έμφαση σε καλές πρακτικές ανεξαρτήτως του επιπέδου καινοτομίας τους, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες.

Τα συμπεράσματα της συζήτησης με τους συνέδρους θα αξιοποιηθούν και θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης που θα κάνει δυνατή την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του Rur@l SMEs, ήτοι την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές της ΠΔΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://www.pde.gov.gr/gr/projects/european/list/item/7867-ruralsmes.html και https://www.interregeurope.eu/ruralsmes/