Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 26η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

 

 • Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου Πατρών κ. Κουκούλη Γεώργιου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών κατά την δικάσιμο της 28ης/3/2019 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)
 • Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (Β΄ Φάση) – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατεδάφιση 10ου Γενικού Λυκείου Πατρών» (ΕΣΗΔΗΣ 77149) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (Β΄ Φάση) – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου «Συμπληρωματικά έργα στο δημοτικό γήπεδο Άνω Καστριτσίου» (ΕΣΗΔΗΣ 68828) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 2ου Πρακτικού, κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή φθαρμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2018» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης οδού Βότση της Τ.Κ. Θέας Δήμου Πατρέων» (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση, αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, για την υλοποίηση της πράξης «Ψηφιοποίηση Συλλογών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών» (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντές)
 • Κατακύρωση άγονης δημοπρασίας, για την μίσθωση από τον Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών  Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδας και επανάληψή της οίκοθεν από τον Δήμαρχο διότι δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν ενδιαφερόμενος (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση του από 18-03-2019 2ου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής που αφορά στην αποσφράγιση των φακέλων "Οικονομικών Προσφορών", στον έλεγχό τους και στην ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, του συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων" - CPV: 31681410-0» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου Γυμνασίου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου  – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 15ου Δημοτικού Σχολείου και 37ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου  – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου και 12ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου  – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου και 10ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου  – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου  – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Λυκείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου  – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διαπραγμάτευσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού, για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού – Γεωγραφικού Συστήματος ArcGIS (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2019 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντές)
 • Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής του έργου: «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων Νοτίων και Ανατολικών περιοχών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν έξοδα υπέρ Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογίου και ορισμός υπολόγου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου  – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ταχυδρομικά τέλη) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν ταχυδρομικά τέλη και ορισμός υπολόγου (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)